Arno van Hulten hoeft niet vaak terug te treden op zijn schreden omdat hij als geen ander begrijpt wanneer hij welke stappen wel of niet kan zetten. En ook wanneer het verstandig is om juist even een pas op de plaats te maken. Of misschien zelfs een stapje terug, maar alleen als én waar dat nodig is. Berekenend, maar ook ondernemend om waar mogelijk op adequate wijze snel en slim te kunnen oogsten. Zijn achtergrond en ervaring achter de schermen hebben hem geleerd dat zijn oplossende vermogen goud waard kan zijn. Net zoals zijn veelzeggende vermogen om te kunnen zwijgen op momenten waar anderen alleen quick wins zien. Arno overziet het totale speelveld en voorziet juist kansen op de lange(re) termijn. Op handige wijze creëert hij wisselgeld dat hem in een later stadium altijd nog van pas kan komen. Bekwaam manoeuvreert hij u in een positie waarin u zonder onnodig oponthoud uw beoogde en gestelde strategische doelen bereikt. Zonder ook maar één keer op een dood spoor te eindigen.

 

Contact Mr A.H.P. van Hulten

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
a.hulten@vil.nl

Blogs van Mr A.H.P. van Hulten

Een einde aan lange betaaltermijnen

Gepubliceerd op 12-07-2017

Per 1 juli is de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen met het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers. Lees meer

Aansprakelijkheid van een bestuurder

Gepubliceerd op 25-04-2017

Er zijn twee typen aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon: interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder tot de rechtspersoon. Hiervan is sprake als de rechtspersoon haar eigen (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade, of wanneer een curator ingeval van een faillissement namens de gefailleerde rechtspersoon de (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade. Externe aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder(s) tot derden. Hiervan is sprake in het geval de (oud-) bestuurder(s) schade hebben berokkend jegens een derde, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser van de rechtspersoon. Lees meer

Accountant aansprakelijk voor rol bij overname

Gepubliceerd op 24-03-2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 in een arrest de aansprakelijkheid van een accountant bevestigd die betrokken was als adviseur bij een overname. Wat was het geval? Lees meer

De optimale mix van filialen en franchisevestigingen

Gepubliceerd op 09-12-2016

In november 2016 heeft het ING Economisch Bureau een artikel gepubliceerd over de veranderingen in de bedrijfsomgeving van franchiseformules. Het gaat in op de ontwikkelingen in de franchisemarkt en de daarbij steeds belangrijker wordende optimalisatie van de vestigingenmix. Lees meer

Wijzigingen aansprakelijkheid vennoten personenvennootschap

Gepubliceerd op 01-06-2016

In 2015 heeft de Hoge Raad drie belangrijke vragen beantwoord over de aansprakelijkheid van vennoten van de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). De Hoge Raad is er niet voor teruggedeinsd om af te wijken van de tot dan toe geldende koers. Dat heeft tot gevolg dat de situatie met betrekking tot de aansprakelijkheid van vennoten drastisch is veranderd. Onderstaand treft u de drie wijzigingen aan. Lees meer

Zorgplicht van financierende bank jegens een franchisenemer

Gepubliceerd op 25-04-2016

In een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 16 maart jl. is ingegaan op de reikwijdte van de zorgplicht van een bank ten aanzien van een kredietnemer. Daarnaast betrof het de vraag of een bestuurder van een franchisegever persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor de kredietschuld van de franchisenemer. Lees meer

Commissie van Beroep KiFiD deelt een tik uit voor onjuist advies bij complexe renteswap

Gepubliceerd op 05-04-2016

De civiele rechters hebben de laatste jaren korte metten gemaakt met het door banken aangeboden complexe samenstel van financiële producten waarvan de renteswap veelal deel uitmaakte. Onlangs heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een voor de bancaire wereld wederom vernietigende uitspraak gedaan. Lees meer

All-in contracten mobiele telefonie vernietigbaar?

Gepubliceerd op 17-02-2016

Op 12 februari jl. heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid verschaft over mobiele telefoonabonnementen met ‘gratis’ telefoon en oordeelt dat een all-in prijs abonnement niet voldoet aan de wetgeving van koop op afbetaling of de kredietovereenkomst. De uitspraak volgt op een zaak waarbij een persoon met KPN een overeenkomst heeft gesloten voor de afname van telefoondiensten. Lees meer

Tuchtrecht voor banken schiet helaas doel voorbij

Gepubliceerd op 21-12-2015

In het Financieele Dagblad van 21 december 2015, plaatsten wij een kritische noot bij het bankentuchtrecht. In dit artikel gaan wij in op het tuchtrecht dat per 1 april 2015 voor alle in Nederland werkzame bankmedewerkers in werking is getreden. Lees meer

Retail is detail, zelfs kassagegevens moeten digitaal bewaard blijven

Gepubliceerd op 17-11-2015

De Hoge Raad heeft op 25 juni geoordeeld dat in een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem ingevoerde detailgegevens, bewaard moeten blijven wanneer deze gegevens voor de heffing van belasting van belang zijn. In de praktijk kan dit arrest vergaande gevolgen hebben voor de ondernemers die werken met een kassa. Lees meer

Renteswap vernietigd wegens dwaling

Gepubliceerd op 24-09-2015

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september jl. uitspraak gedaan in een geschil tussen een kredietnemer en zijn bank (ING), waarbij hij een renteswap wegens dwaling vernietigt. De ING had de kredietnemer namelijk onvoldoende geïnformeerd. Hoewel dit een uitspraak is in een reeks van uitspraken waarbij een bank op de vingers wordt getikt voor schending van haar zorgplicht (informatievoorziening) jegens een kredietnemer, is de uitspraak van het Gerechtshof wel grensverleggend. Lees meer

Misleidende of oneerlijke handelspraktijken?

Gepubliceerd op 04-05-2015

Op 16 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het verstrekken van onjuiste informatie door een onderneming aan een consument in beginsel dient te worden aangemerkt als een verboden “misleidende handelspraktijk”. Het maakt daarbij niet uit of de verstrekte informatie slechts op één consument betrekking had. Lees meer

Bij faillissement van V.O.F. gaan vennoten niet meer automatisch failliet

Gepubliceerd op 09-02-2015

De Hoge raad heeft op 6 februari jl. bepaald dat een faillissement van een vennootschap onder firma (V.O.F.) niet meer automatisch het faillissement van de vennoten van die V.O.F. inhoudt. Tot nu toe was dat wel het geval. Lees meer