02 mei 2019

Beste Werkgever: wilt u mijn vervallen/verjaarde vakantiedagen nog even uitbetalen?

In Nederland kennen we het systeem van wettelijke (de minimumaanspraak) en bovenwettelijke (de bovenop het minimum overeengekomen) vakantiedagen. De aanspraak van een werknemer op nog openstaande wettelijke vakantiedagen vervalt in principe 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. De bovenwettelijke aanspraak verjaart na verloop van 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Althans zo dachten we tot dusver dat het zat…

Het Hof van Justitie heeft op 6 november 2018 een tweetal arresten gewezen die van wezenlijke invloed zijn op het verval en op de verjaring van vakantiedagen. De effecten van deze uitspraken kunnen zelfs dusdanig zijn, dat daar waar door werkgever en werknemer werd gedacht dat vakantiedagen waren vervallen/verjaard, dit niet het geval is. In die gevallen zou het equivalent van deze dagen, in het kader van een eindafrekening, aan een uit dienst tredende werknemer te moeten worden uitbetaald. Het mag duidelijk zijn dat dit in sommige gevallen behoorlijk in de papieren kan lopen!

Automatisch vervallen vakantiedagen?
De vraag die bij het Hof voorlag was of een nationale regeling kan/mag voorzien in het automatisch laten vervallen van vakantiedagen, zonder dat een werknemer in de periode dat hij recht had op deze dagen een aanspraak op deze dagen heeft gemaakt. Het Hof oordeelde dat eerst moet worden nagegaan of de werkgever de werknemer daadwerkelijk in staat heeft gesteld om dat recht uit te oefenen, met name door hem passende informatie te verstrekken. Het Hof introduceert hiermee een inspanningsverplichting ten aanzien van de openstaande vakantiedagen jegens de werknemer. Voldoet de werkgever niet aan deze inspanningsverplichting, dan vervallen de dagen niet automatisch en kan de werknemer alsnog aanspraak op deze dagen maken.

Inspanningsverplichting
De relevante vraag voor de Nederlandse HR praktijk zal aldus zijn, of de werkgever haar werknemers daadwerkelijk in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en of zij haar werknemers daarover passend heeft geïnformeerd. Deze inspanningsverplichting gaat wat mij betreft verder dan geregeld een individueel vakantieoverzicht aan de werknemers toe te zenden. De inspanningsverplichting houdt naar mijn opvatting in dat de werkgever concreet en tijdig aan een werknemer aangeeft, hoeveel vakantiedagen hij nog heeft en zij daarbij de werknemer aanspoort deze dagen ook daadwerkelijk op te nemen binnen de geldende verval/verjaringstermijnen. Er zal in de Nederlandse rechtspraktijk echter nog bepaald moeten worden hoe ver de inspanningsverplichting daadwerkelijk reikt.

Claims
Gelukkig voldoen diverse ondernemingen al geruimere tijd aan de voornoemde inspanningsverplichting. Helaas zijn er ook veel ondernemingen die hier niet aan voldoen. Deze laatste ondernemingen lopen derhalve het risico op claims van werknemers op nakoming van reeds vervallen/verjaarde geachte vakantiedagen. In mijn dagelijkse praktijk zie ik de eerste voorbeelden hiervan al voorbij komen. Mijn advies is zodoende om de HR praktijk zo nodig op het punt van de inspanningsverplichting aan te passen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Mike Hermans of met één van onze andere specialisten van de sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).