17 december 2018

Brexit: gevolgen voor uw contracten?

Heeft u overeenkomsten gesloten met een wederpartij die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk of bent u dat in de nabije toekomst van plan? Dan is het goed om te anticiperen op de mogelijke gevolgen die de Brexit kan hebben op reeds gesloten of toekomstige contracten. Ik behandel de volgende drie aandachtspunten.

1. Toepasselijk recht

Uit de Rome I-verordening volgt dat in beginsel het recht van het land dat partijen zelf hebben gekozen van toepassing is op de overeenkomst. Indien partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, voorziet de verordening in objectieve verwijzingsregels aan de hand waarvan het toepasselijke recht zal worden vastgesteld. Waar dit nu ook nog geldt voor overeenkomsten tussen Nederlandse en Britse ondernemingen, kan dit na 31 december 2020 veranderen. Op enig moment zal de Rome I-verordening namelijk niet meer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. De Britse rechter moet dan op basis van het eigen internationale privaatrecht beoordelen welk recht van toepassing is op een overeenkomst.

Neem een rechtskeuze op
Wij adviseren u om (alsnog) uitdrukkelijk een rechtskeuze op te nemen in de contracten die u heeft of gaat sluiten met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat Britse rechters deze rechtskeuze ook op grond van hun eigen internationaal privaatrecht zullen respecteren. Om hierbij de meeste zekerheid te verkrijgen, is het verstandig om bij uw rechtskeuze te kiezen voor het recht van een andere EU-lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk. In bestaande overeenkomsten kunt u de rechtskeuze toevoegen dan wel wijzigen middels een addendum; een bijlage die als onderdeel van een (schriftelijke) overeenkomst fungeert.

2. Material Adverse Change
In veel commerciële contracten is een Material Adverse Change clausule (MAC-clausule) opgenomen. Dit is een bepaling waarbij een contractspartij het recht krijgt om de toekomstige transactie of de overeengekomen afspraken (op bepaalde onderdelen) te heronderhandelen indien zich fundamentele wijzigingen voordoen. U of uw contractspartij kan zich mogelijk op een dergelijke clausule (gaan) beroepen ingevolge de Brexit, om zo te gaan heronderhandelen over de gemaakte afspraken.

Aandacht voor langlopende contracten
Wij adviseren u om bijzondere aandacht te besteden aan langlopende contracten: wat is bijvoorbeeld overeengekomen ter zake het betalen van (extra) belastingen of douanekosten? Welke partij is hier verantwoordelijk voor en, indien u dit bent, kunt u de onderhandelingen hierover heropenen ingevolge een MAC-clausule?

3. Territoriaal bereik
Tot slot adviseren wij u het territoriale bereik van uw overeenkomsten te controleren. In veel overeenkomsten zijn – soms ook onbewust / onbedoeld – beperkingen opgenomen ter zake het territoriale bereik. Zo zal in veel overeenkomsten worden gesproken over “de Europese Unie”, wat na de Brexit mogelijk onduidelijkheden en / of problemen kan veroorzaken. Denk hierbij met name aan non-concurrentiebedingen en distributieovereenkomsten.

Anticipeer tijdig!
Ondanks dat het nog onduidelijk is onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten – ervan uitgaande dat de Britse regering haar aanzegging om uit de EU te stappen niet zal intrekken – adviseren wij u nu al te anticiperen op de mogelijke contractuele gevolgen. Herziening van bestaande (langlopende) contracten is wellicht nodig om toekomstige problemen te voorkomen. Wij controleren graag of uw contracten Brexit-proof zijn.

Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Anna Kitslaar.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).