Omgeving & Milieu

De wet- en regelgeving van onze leefomgeving is veelzijdig en complex. Daar waar (bedrijfs)activiteiten ingrijpen in de omgeving, is vaak een vergunning, ontheffing of andere toestemming van de overheid nodig. Denk daarbij onder andere aan het oprichten of uitbreiden van een bedrijf, de opslag van goederen en het lozen van afvalwater. Allemaal zaken waar steeds de centrale vraag speelt: is uw onderneming ‘omgevingsproof’?

ONZE ADVOCATEN

Omgevingsrecht
Onze specialisten adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijk ordenings- en milieurecht). U kunt daarbij denken aan bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, watervergunningen en de milieuregels uit het Activiteitenbesluit. Ook op het gebied van handhaving (last onder bestuursdwang en last onder dwangsom) en schadevergoeding (planschade en nadeelcompensatie) hebben onze advocaten de nodige kennis in huis en staan ze u graag bij.

Milieustrafrecht
Een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor is het milieustrafrecht. Op dit gebied worden onze specialisten landelijk erkend om hun bijzondere kennis van het milieurecht, met een accent op het afvalstoffen-, bouwstoffen- en meststoffenrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan strafrechtelijke discussies over (internationale) afvaltransporten, het toepassen van (secundaire) bouwstoffen, het vervoeren en gebruiken van meststoffen, het naleven van een omgevingsvergunning of het verstoren van beschermde diersoorten.

Arbowetgeving
Daarnaast hebben onze specialisten de nodige ervaring op het gebied van de strafrechtelijke handhaving van de Arbowetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervolging van werkgevers voor (ernstige) bedrijfsongevallen.

In alle situaties beheersen wij zowel de complexe inhoud als de strafrechtelijke finesses die nodig zijn om uw belangen optimaal te behartigen. Onze advocaten opereren daarbij in principe in de luwte, maar kunnen optreden als uw woordvoerder als publiciteit onvermijdelijk blijkt.