Omgevingsrecht & Milieurecht

Het omgevingsrecht is veelzijdig en complex. Daar waar (bedrijfs)activiteiten ingrijpen in de omgeving, is vaak een vergunning, ontheffing of andere toestemming van de overheid nodig. Denk aan een omgevingsvergunning voor bouwen en milieuactivitetien, een natuurvergunning of watervergunning.  Ook controleert de overheid of u zich aan de regels houdt. U kunt te maken krijgen met handhaving door bijvoorbeeld de gemeente of provincie, in de praktijk meestal uitgevoerd door de Omgevingsdienst.

ADVOCATEN OMGEVINGSRECHT

Omgevingsrecht, milieustrafrecht en arbowetgeving
Onze specialisten adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht . Een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor is het milieustrafrecht en het arbo-strafrecht. Op deze gebieden worden onze specialisten landelijk erkend om hun bijzondere kennis van het milieurecht, met een accent op het afvalstoffen-, bouwstoffen- en meststoffenrecht, en het arbeidsomstandighedenrecht. arbowetgeving. Onze advocaten opereren in principe in de luwte, maar kunnen ook optreden als uw woordvoerder.

Voor U
Tot onze cliënten behoren industriële en agrarische bedrijven, loonwerkers, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Met betrekking tot onder andere de volgende zaken staan wij u graag bij:

  • Verkrijgen van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, natuurvergunningen en watervergunningen.
  • Handhaving door de overheid (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete).
  • Schade door overheidsoptreden (planschade en nadeelcompensatie).
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid.
  • Vervolging van werkgevers en werknemers voor (ernstige) bedrijfsongevallen.