WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): ‘eerlijker, eenvoudiger, sneller en goedkoper’?
De regering is het arbeidsrecht volledig aan het hervormen. De grootste wijzigingen vloeien voort uit de WWZ welke de gemoederen flink bezig houdt. Het eerste gedeelte van de WWZ is op 1 januari 2015  in werking getreden, het tweede gedeelte op 1 juli 2015. De WWZ bevat ingrijpende wijzigingen op het gebied van:

Vragen omtrent de WWZ
Over de inwerkingtreding van de WWZ zullen er bij u wellicht vragen opkomen zoals:

 • Moet de ketenregeling worden berekend volgens het nieuwe of het oude recht?
 • Moet ik straks naast de transitievergoeding ook nog een vergoeding betalen op grond
       van het geldende sociaal plan?
 • Mag ik in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – bij wijze van aanzegging –
        opnemen dat de arbeidsovereenkomst sowieso zal eindigen op de einddatum?
 • Geldt het concurrentiebeding in een bepaalde tijdcontract nu wel of niet?
 • Met welke looncomponenten wordt de transitievergoeding berekend?
 • Welke kosten mag ik in mindering brengen op de transitievergoeding?
 • Is er nog een mogelijkheid om een zieke werknemer op grond van bedrijfseconomische
       redenen te ontslaan?

Informatie over WWZ
Wij houden u voortdurend op de hoogte van de veranderingen die de WWZ met zich meebrengt. In dat kader organiseren wij in-house lezingen, seminars en houden u op de hoogte aan de hand van onze blogs:

U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan wwz@vil.nl of ons te bellen op 088 9080 800.