Inge Lakwijk is sinds 2012 advocaat en vanaf 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij Reijnders Advocaten. Inge is lid van de secties Onderneming & Vennootschap en Insolventie & herstructurering.

Inge heeft rechten gestudeerd aan Tilburg University. Voordat zij zich aansloot bij Van Iersel Luchtman Advocaten was ze onder meer enkele jaren ondernemingsrechtadvocaat in Eindhoven. Daar heeft zij onder meer haar specialistische ervaring opgedaan in de procespraktijk.

Voordat Inge rechten ging studeren was ze goudsmid, waarvoor ze de vakopleiding Edelsmeden & Fijne Techniek in Amsterdam met succes had afgerond. Hoewel goudsmeden een schitterend beroep is, wilde Inge na verloop van tijd meer bezig zijn met haar hoofd dan met haar handen. Meer gericht op inhoud, dan op de buitenkant.

Inge bekijkt elke zaak in al zijn facetten, is creatief, maar ook tot op de millimeter nauwkeurig. Ze heeft de rust en het analytisch overzicht om in omvangrijke en complexe zaken onverstoorbaar naar haar einddoel toe te werken. En dat geeft resultaat. De kalmte en grondigheid van Inge zijn goud waard bij de afwikkeling van faillissementen. Maar ook ondernemers doen hun voordeel met haar vakmanschap.

Als jeugdruiter deed Inge tot op het hoogste amateurniveau mee aan dressuur- en springwedstrijden.

Contact Mr I.F.M.Lakwijk

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

Email
> i.lakwijk@vil.nl

Telefoon
(088) 90 80 844  /  Fax (088) 90 80 6 00

Blogs van Mr I.F.M.Lakwijk

Vergoeding van de volledige proceskosten bij kansloze procedure

Gepubliceerd op 27-09-2017

De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten. Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij. Lees meer

Digitaal procederen nu echt van start!

Gepubliceerd op 01-09-2017

In mei 2015 hebben wij voor het eerst bericht over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met KEI maakt de Rechtspraak haar intrede in de 21e eeuw. De doelstelling van het programma is: vereenvoudiging, uniformering, versnelling én digitalisering. In juli 2016 nam de Eerste Kamer de KEI-wetsvoorstellen aan. Hoewel de implementatie forse vertraging heeft opgelopen, gaat het programma nu echt van start. Per 1 september kan bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in bepaalde civiele zaken alleen nog maar digitaal geprocedeerd worden. Lees meer

Een einde aan lange betaaltermijnen

Gepubliceerd op 12-07-2017

Per 1 juli is de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen met het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers. Lees meer

De Hoge Raad en het recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op 10-04-2017

De afgelopen jaren is het ‘recht om vergeten te worden’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Zo kan een exploitant van een zoekmachine verplicht worden om bepaalde resultaten uit een lijst van zoekresultaten te verwijderen. De vraag onder welke voorwaarden zo’n verzoek moet worden gehonoreerd heeft tot veel lagere rechtspraak geleid. Onlangs heeft ook de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, zich hierover moeten buigen. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (3)

Gepubliceerd op 22-02-2017

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Denk hierbij aan prijsafspraken, verdeling van de markt of een boycot van bepaalde afnemers of leveranciers. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken omdat het bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen. Op 25 januari 2017 is er een nieuwe wet aangenomen die het voor benadeelden makkelijker moeten maken om een schadevergoeding te krijgen. Lees meer

Kan een niet-besturend vennoot inzage krijgen in de administratie van de VOF?

Gepubliceerd op 13-01-2017

In een recente procedure steggelen twee ex-vennoten van een VOF waarin een coffeeshop is ondergebracht over inzage in de administratie. De ene Vennoot voert deze administratie. Op enig moment zegt hij de VOF op. Omdat de andere niet-besturend vennoot twijfelt over de juistheid van de administratie, wil hij inzage. Lees meer

Wat brengt 2017 voor het insolventierecht?

Gepubliceerd op 11-01-2017

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Een jaar waarin in het insolventierecht een aantal interessante wetsvoorstellen op de rol staat. Denk aan de Wet versterking positie curator, de Wet continuïteit ondernemingen I en de Wet modernisering faillissementsrecht. We zetten ze alle drie kort op een rij. Lees meer

De eigenaardigheden van het kort geding

Gepubliceerd op 13-12-2016

Het kort geding is een bijzondere rechtsgang bedoeld voor spoedeisende gevallen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een staking of het tegenhouden van een televisie-uitzending. Voordeel is dat de rechter heel snel, zo nodig binnen 24 uur, uitspraak kan doen. De Hoge Raad is onlangs ingegaan op het bijzondere karakter van deze spoedprocedure. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (2)

Gepubliceerd op 20-10-2016

In een eerdere blog schreven we al eens over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ter herinnering: in 2014 zijn binnen Europa regels opgesteld voor schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Inmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat deze regels in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Hoe ziet deze richtlijn eruit? Lees meer

De aansprakelijkheid van bestuurder en aandeelhouder bij een ‘turboliquidatie’

Gepubliceerd op 19-09-2016

Een turboliquidatie is een snelle manier om een B.V. of andere rechtspersoon te laten ophouden te bestaan. Hierbij besluit de algemene vergadering tot ontbinding. Interessant is de vraag of een (indirect) bestuurder en een enig aandeelhouder aansprakelijk kunnen worden gehouden bij zo’n turboliquidatie. Lees meer

Eerste Kamer akkoord met modernisering rechtspraak (KEI)

Gepubliceerd op 13-07-2016

We hebben u al eerder bericht over de wetsvoorstellen die het procesrecht proberen te vereenvoudigen en digitaliseren. Deze voorstellen zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met dit programma wil de rechtspraak - in de woorden van Tweede Kamerlid Van Oosten - “haar intrede in de 21e eeuw maken”. We informeren u graag over de laatste stand van zaken. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (1)

Gepubliceerd op 04-07-2016

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken die benadeelden van een inbreukpleger kunnen vorderen. Binnen Europa zijn verschillende initiatieven genomen om deze privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren. In 2014 is een richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Bij de Tweede Kamer is op 8 juni een wetsvoorstel ingediend dat deze richtlijn in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Lees meer

Wetsvoorstel “pre-pack” aangenomen door Tweede Kamer

Gepubliceerd op 30-06-2016

We hebben al eerder bericht over het wetsvoorstel waarmee de “pre-pack” een uitdrukkelijke wettelijke grondslag krijgt. Hierbij de laatste stand van zaken. Lees meer

Intrekking kort geding; hoe zit het met de proceskosten?

Gepubliceerd op 09-06-2016

Het komt in de praktijk zeer regelmatig voor dat een partij die een kort geding aanspant, de zaak vóór de zitting intrekt. Hoe zit het dan met de kosten die partijen inmiddels hebben gemaakt ter voorbereiding op dat kort geding? Kunnen deze voor rekening van de wederpartij worden gebracht? Lees meer

Conservatoir beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

Gepubliceerd op 11-05-2016

Wanneer een schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser het vermogen van die schuldenaar te gelde maken en zich daarop verhalen. Maar wat nu als dit vermogen zich buiten Nederland bevindt? Het Nederlandse beslagrecht werkt namelijk alleen ten aanzien van in Nederland gelegen vermogensbestanddelen. Een Europese beslagprocedure moet uitkomst bieden. Lees meer

Digitaal Beslagregister in de lucht

Gepubliceerd op 23-11-2015

Op incassogebied staan de ontwikkelingen niet stil. Neem nu de invoering van het Digitaal Beslagregister. Dit register dient ertoe dat de zogenaamde beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Deze beslagvrije voet begrenst het beslag op het inkomen van een schuldenaar tot aanvaardbare proportie. Lees meer

Vergaande zorgplicht werkgever

Gepubliceerd op 07-07-2015

Op de werkgever rust een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Hoewel deze zorgplicht niet onbegrensd is, wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat de werkgever voldoende heeft gedaan. Lees meer

Wetsvoorstel modernisering rechtspraak stuit op weinig weerstand in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 20-05-2015

Op 19 mei vond in de Tweede kamer een debat plaats over een van de wetsvoorstellen dat het procesrecht beoogt te vereenvoudigen en digitaliseren. Tijdens het debat bleek dat de Kamer instemt met de doelstellingen en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Toch waren er ook enkele kritische geluiden te horen. Lees meer