GGZ

Als GGZ-aanbieder voor volwassenen, stemt u deze zorg af met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Zowel in de jeugdzorg als in de zorg voor volwassenen worden nog steeds ingrijpende budgettaire maatregelen doorgevoerd. Wij zien daarvan regelmatig nieuwe ‘varianten’ voorbijkomen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en diens contracten, welke in de praktijk nogal eens tot onduidelijke situaties leiden. Dit soort budgettaire maatregelen leiden vooral voor kleine GGZ-aanbieders nogal eens tot grote problemen.

Wij staan regelmatig GGZ-aanbieders bij die worden geconfronteerd met forse claims van zorgverzekeraars wegens overschrijding van het omzetplafond. Ondanks dat dit vaak lastige discussies zijn, kan het echter onder bepaalde omstandigheden zeker mogelijk zijn om daartegen met succes verweer te voeren. Wij helpen u daar graag bij.

Haaks op het gebruik van omzetplafonds staat de steeds meer toenemende vraag naar GGZ. Bovendien verwachten financiers dat de zorgaanbieder in vergaande mate verantwoording aflegt over de geleverde zorg. Dat brengt u in een lastig parket.

Contracteren
Het voor zorgaanbieders onderhandelen met zorgverzekeraars en gemeenten maakt deel uit van onze dagelijkse praktijk. In dat opzicht zijn wij desgewenst ook uw sparringpartner, die u op de achtergrond kan begeleiden. Wij bekijken het aanbod van zorginkopers met een kritische blik op de wenselijkheid en haalbaarheid voor u.

De laatste jaren hebben wij steeds meer GGZ-aanbieders de keuze zien maken om niet langer te werken met contracten en in plaats daarvan niet-gecontracteerde zorg te gaan leveren. Zorgverzekeraars mogen in geval van niet-gecontracteerde zorg een korting hanteren op de vergoeding van de zorg of de gemaakte kosten. Regelmatig is er echter discussie over het zogenaamde ‘hinderpaal-criterium’, dat ligt besloten in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Daar verschijnt ook regelmatig rechtspraak over. Die houden we nauwlettend in de gaten, zodat we u zo goed mogelijk kunnen bijstaan op het moment dat u geen contracten heeft gesloten of overweegt dat niet langer te doen.