Ineke van den Broek is een zelfbewuste en intelligente vrouw. Vanuit haar achtergrond hecht zij veel waarde aan vrijheid en rechtvaardigheid. Bedrijfsethische vraagstukken hebben dan ook haar bijzondere belangstelling. Ingegeven door de vergaande globalisering en onze 24/7 economie, is het ondernemersklimaat enorm veranderd. De roep om regulering neemt toe. Regulering die bedrijven beschermt maar die ze ook in problemen kan brengen en hinderen in een gezonde duurzame ontwikkeling. Natuurlijk moeten er grenzen zijn, maar ondernemingen mogen nooit op onrechtvaardige wijze worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. De overheid mag dan ook alleen ingrijpen waar het echt moet en de ondernemer niet onnodig beperken. ‘Ondernemingen moeten binnen de regels van het spel vrij kunnen ondernemen is de stellige overtuiging van Ineke.  Uw vrijheid om te ondernemen wordt dan ook door Ineke met verve verdedigd. Waarbij het doel de middelen heiligt zo lang de rechten van anderen maar niet in het geding komen .

Contact Mr I. van den Broek

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon +31 (0)88 908 08 04, fax +31 (0)88 908 06 00

Email
i.broek@vil.nl

Publicaties van Mr I. van den Broek
Blogs van Mr I. van den Broek

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (3)

Gepubliceerd op 22-02-2017

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Denk hierbij aan prijsafspraken, verdeling van de markt of een boycot van bepaalde afnemers of leveranciers. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken omdat het bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen. Op 25 januari 2017 is er een nieuwe wet aangenomen die het voor benadeelden makkelijker moeten maken om een schadevergoeding te krijgen. Lees meer

68 miljoen euro boete voor recyclingbedrijven voor overtreding van het kartelverbod

Gepubliceerd op 13-02-2017

De Europese Commissie heeft aan drie accurecyclingbedrijven flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. In totaal bedragen de geldboeten 68 miljoen euro. Er was nog een vierde bedrijf bij het kartel betrokken. Dit bedrijf kreeg echter geen geldboete opgelegd omdat zij het bestaan van het kartel aan de Commissie had gemeld. Hiermee ontliep dit bedrijf een geldboete van meer dan 38 miljoen euro. Lees meer

Bent u opgewassen tegen fake retail-apps in de Apple Store?

Gepubliceerd op 02-02-2017

Voor retailers die consumenten via de smartphone en/of tablet willen bedienen zijn fake retail-apps een groot probleem. In het laatste half jaar van 2016 zijn in de Apple App store zeer veel van deze fake apps opgedoken. Criminelen ontwikkelen deze waarbij ze aanhaken bij bekende merken zoals Foot Locker, Nordstrom, Jimmy Choo en Christian Dior om consumenten te misleiden. Wat kunt u als retailer hiertegen doen? Lees meer

Boete taxiondernemingen voor overtreding kartelverbod van de kaart geveegd.

Gepubliceerd op 17-11-2016

De ACM heeft op 20 november 2012 aan de taxiondernemingen RMC en BIOS en de feitelijk leidinggevenden een boete opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod. Tegen het boetebesluit gingen de ondernemingen in beroep. Op 13 oktober 2016 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak. Lees meer

Geen recht op schadevergoeding na vermeende wanprestatie franchisegever.

Gepubliceerd op 21-10-2016

De Hoge Raad heeft op 23 september 2016 het cassatieberoep tegen het arrest van het Hof Amsterdam in de zaak Luxembourg vs. Habitat verworpen. In deze zaak oordeelde het Hof dat de franchisenemer, Luxembourg, geen aanspraak kon maken op schadevergoeding wegens wanprestatie door de franchisegever Habitat. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (2)

Gepubliceerd op 20-10-2016

In een eerdere blog schreven we al eens over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ter herinnering: in 2014 zijn binnen Europa regels opgesteld voor schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Inmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat deze regels in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Hoe ziet deze richtlijn eruit? Lees meer

ACM beboet webwinkel-eigenaar voor overtreding van de e-commerce regels

Gepubliceerd op 29-09-2016

Op 9 juni 2016 heeft de ACM een boete opgelegd van € 500.000 aan webwinkel-eigenaar T.O.M. De webwinkel had de e-commerce regels overtreden. Ook de twee directeuren zijn voor het overtreden van deze regels beboet. De ACM heeft ieder hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de eerder genoemde boete tot een bedrag van € 125.000. Hoe voorkomt u als webwinkel-eigenaar dat u eenzelfde boete krijgt opgelegd? Lees meer

ACM kan hogere boetes opleggen

Gepubliceerd op 06-07-2016

Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima in werking getreden. Met deze wet is het boetemaximum voor overtreding van de regels waar de ACM toezicht op houdt, waaronder het kartelverbod, verhoogd. Voor overtreding van het kartelverbod betekent dit het volgende. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (1)

Gepubliceerd op 04-07-2016

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken die benadeelden van een inbreukpleger kunnen vorderen. Binnen Europa zijn verschillende initiatieven genomen om deze privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren. In 2014 is een richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Bij de Tweede Kamer is op 8 juni een wetsvoorstel ingediend dat deze richtlijn in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Lees meer

Mededinging sportartsen Alpe d’huZes vervalst

Gepubliceerd op 06-06-2016

De Stichting Alpe d’huZes wil vanaf 2013 dat de deelnemers sportmedisch gekeurd worden. Ze gaf deze opdracht aan de branchevereniging Federatie van Sportmedische Instellingen in Nederland (FSMI). De FSMI besloot vervolgens dat alleen haar leden tegen vaste prijzen de sportmedische keuringen voor de deelnemers mochten verrichten. Omdat een sportarts hierdoor werd verhinderd om keuringen te verrichten, spande hij een procedure aan bij de rechtbank. Het Gerechtshof oordeelde dat het besluit van de FSMI in strijd was met het kartelverbod. Hoe kwam het Gerechtshof tot dit besluit? Lees meer

ACM waarschuwt haven- en transportsector door een fikse kartelboete voor koel- en vrieshuizen op te leggen

Gepubliceerd op 18-04-2016

De ACM heeft een totale boete van 12,5 miljoen euro opgelegd aan vier koel- en vrieshuizen voor hun betrokkenheid bij een kartel. Koel- en vrieshuizen zijn een belangrijk tussenstation in de transport van levensmiddelen en zijn vooral te vinden op logistieke knooppunten zoals havens. Ondernemingen in de haven – en transportsector zijn dus gewaarschuwd! Lees meer

ACM beboet natuurlijke personen in Natuurazijn-kartel

Gepubliceerd op 29-09-2015

De ACM heeft aan twee producenten van natuurazijn flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. Daarnaast beboette ACM ook medewerkers van de bedrijven voor hun betrokkenheid bij het kartel. Opvallend is dat hier ook medewerkers tussen zitten die geen bestuurlijke functie hebben. Hoe kan dit? Lees meer

Misbruik machtspositie Videma?

Gepubliceerd op 16-09-2015

De rechtbank Rotterdam heeft op 26 augustus jl uitspraak gedaan in een geschil tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Videma. Videma bewaakt en stelt vertoningsrechten op tv-beelden voor de zakelijke markt beschikbaar. Het geschil ging over de door Videma aan NVZ vastgestelde tarieven voor de verkrijging van een licentie. Lees meer

Geen volwaardige joint venture, geen meldingsplicht ACM.

Gepubliceerd op 15-09-2015

Op 25 augustus heeft de ACM een informele zienswijze afgegeven. De vraag die centraal staat is de volgende. Brengen ondernemingen door het verkrijgen van gezamenlijke zeggenschap in een organisatie een volwaardige gemeenschappelijke onderneming tot stand? Oftewel, een volwaardige joint venture. Lees meer

Concept van de Nederlandse Franchise Code gepresenteerd

Gepubliceerd op 23-06-2015

Op dinsdag 16 juni 2015 is een concept van de nieuwe Nederlandse Franchise Code gepresenteerd in Den Haag. Deze code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Lees meer

Verplicht afspraken toetsen aan mededingingswet.

Gepubliceerd op 20-05-2015

Als ondernemer dient u de afspraken die u met uw afnemers en leveranciers maakt zelf te toetsen aan de Mededingingswet. Hieronder valt onder andere het kartelverbod en de groepsvrijstelling van de Europese Commissie. Voor ondernemingen geldt dus een zogenoemde “self-assessment”. Lees meer

Verstrekking van uw algemene voorwaarden: hoe doet u het goed?

Gepubliceerd op 09-02-2015

De wet regelt hoe een set algemene voorwaarden onderdeel van een overeenkomst kan worden en hoe de gebruiker van algemene voorwaarden zijn wederpartij daarover moet informeren. Met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van dienstverrichting, consumentenkoop en e-commerce, zijn deze regels (nog) complexer geworden. Lees meer

Cao met minimumtarieven voor zelfstandigen kan botsen met het mededingingsrecht

Gepubliceerd op 04-02-2015

Het kartelverbod verbiedt besluiten van ondernemersverenigingen en afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie kunnen beperken. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie valt een door de sociale partners gesloten cao niet onder het kartelverbod. Lees meer

Waakhond ACM ziet strenger toe op de naleving van het recht om online aankopen kosteloos te annuleren in de modebranche

Gepubliceerd op 02-12-2014

Op 15 november 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt bekendgemaakt dat zij gaat optreden tegen webwinkels in de modebranche die consumenten niet volledig of niet tijdig terugbetalen als zij hun aankoop annuleren. Lees meer

Vergelijkingssites onder de loep!

Gepubliceerd op 20-11-2014

Door het grote aanbod van producten en/of diensten op internet, zoeken veel consumenten hun toevlucht op vergelijkingssites. Vergelijkingssites zijn websites die de verkoopsprijzen van producten van een aantal aanbieders met elkaar vergelijken op basis van bijvoorbeeld de prijs van het product. Lees meer

Downloaden van illegaal geüpload materiaal per direct verboden

Gepubliceerd op 10-06-2014

Per 10 april 2014 is het niet langer toegestaan om illegaal geüpload materiaal, zoals films, muziek en spelletjes, te downloaden voor privégebruik. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in een arrest van 10 april jl. Arresten van het Hof hebben directe werking binnen de lidstaten van de Europese Unie, zodat het uitgeroepen verbod per direct ook in Nederland geldt. Lees meer

VIL wint kort geding voor Belfabriek: dwangsom is slechts bedoeld als prikkel tot nakoming

Gepubliceerd op 10-03-2014

Bij vonnis in kort geding is aan Belfabriek een verbod opgelegd om misleidende mededelingen te doen over MTTM c.s. Begin 2014 stelden MTTM c.s. dat Belfabriek het verbod overtreden had, door afbeeldingen met mededelingen over MTTM c.s. op Flickr te plaatsen. MTTM c.s. dreigden hierop met de executie van een bedrag van € 250.000 aan verbeurde dwangsommen. Lees meer

Non-concurrentiebeding overeengekomen tussen twee concurrenten in strijd met het kartelverbod.

Gepubliceerd op 10-12-2013

De Hoge Raad heeft in een arrest van 25 oktober 2013 geoordeeld dat een non-concurrentiebeding opgenomen in een overeenkomst tussen twee (potentiële) concurrenten tot doel kan hebben de mededinging te beperken. Een dergelijke afspraak is dan ook in strijd met het kartelverbod zoals dit is opgenomen in de Mededingingswet. Lees meer