De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De inwerkingtredingsdatum Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) is wederom uitgesteld, nu naar 1 januari 2024. Met deze Wkb treedt er geen zelfstandige wet in werking, maar worden er wijzigingen doorgevoerd in de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek. Hoe ziet dat er precies uit?

De nieuwe wet heeft drie doelen:
1. Verbeterde (borging) van de bouwkwaliteit.
2. Verbeterde positie van de consument.
3. Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Wijziging bouwproces
Het bouwproces gaat op de eerste plaats op de schop en dan met name de administratieve kant daarvan. In plaats van een preventieve toetsing van de vergunningaanvraag door de gemeente, komt de kwaliteitsborger om de hoek kijken. Dit is een nieuwe partij in het bouwproces die middels instrumenten voor kwaliteitsborging tijdens het bouwproces gaat controleren of er aan alle bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Die instrumenten voor kwaliteitsborging zullen door de branche zelf moeten worden ontwikkeld en worden getoetst en gecertificeerd. De kwaliteitsborger zal vervolgens een verklaring dienen af te geven aan de vergunninghouder, waaruit blijkt dat er een ‘gerechtvaardigd vertrouwen bestaat’ dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. De vergunninghouder heeft deze verklaring nodig om het bouwwerk gereed te melden bij de gemeente, voordat het in gebruik wordt genomen. Door deze toetsing dient de bouwkwaliteit te worden verbeterd en als gevolg daarvan zullen de faalkosten worden verminderd. Dat is althans de insteek.

Versterking positie consument
De positie van de consument wordt versterkt door een aantal wijzigingen in de regelgeving. De belangrijkste daarvan is dat er een bewijsrisico verschuift van de opdrachtgever naar de aannemer bij tekortkomingen die na de oplevering worden ontdekt. Voortaan zal de aannemer dienen aan te tonen dat deze tekortkomingen niet aan hem zijn toe te rekenen.

Voor u - blogserie
Voor u als ondernemer is het natuurlijk van belang om te weten wat er qua regels gaat veranderen voor uw bedrijf. Wij houden u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen. In opvolgende blogs gaan wij in op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging en de versterking van de (juridische)positie van de bouwconsument.

> 040123 - Blogserie Wkb deel 10 - Overgangsrecht 
> 060922 - Blogserie Wkb deel 9 - De informatieplicht van de aannemer
> 210722 - Blogserie Wkb deel 8 - Verzwaarde aansprakelijkheid na oplevering 
> 070622 - Blogserie Wkb deel 7 - Het opleverdossier
>
310522 - Blogserie Wkb deel 6 - De waarschuwingsplicht
>
290422 - Blogserie Wkb deel 5 - De Toelatingsorganisatie
> 140422 - Blogserie Wkb deel 4 - Instrumenten kwaliteitsborging
>
070422 - Blogserie Wkb deel 3 - De Omgevingswet
> 170322 - Blogserie Wkb deel 2 - Stelsel van kwaliteitsborging
> 070322 - Blogserie Wkb deel 1 - Achtergrond en doelstellingen

[eerder verschenen]

> 230920 - Wkb komt met een opleverdossier
> 200619 - Het is een feit: Wkb komt er!
> 200319 - Wkb, hoe staat het ermee?
> 010517 - Wkb: feest of fiasco?