Medisch specialistische zorg

Wil de medisch specialistische zorg de veranderende zorgvraag kunnen blijven behappen en wil de zorg betaalbaar blijven, dan zal de zorg in de nabije toekomst op een andere wijze ingericht moeten worden. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zal de relatief eenvoudige en veelvoorkomende zorg worden gedecentraliseerd en zal de complexere en acute zorg juist worden gecentreerd. Een grote uitdaging waarmee medisch specialisten te maken krijgen. Samenwerking zal een leidend begrip worden.

Heldere afspraken
Medisch specialisten werken sinds 1 januari 2015 grotendeels als lid van een coöperatie binnen een ziekenhuis waar de specialisten een ledenovereenkomst mee hebben. Deze corporatie is het medisch specialistisch bedrijf (MSB). Het MSB heeft een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis over de wijze waarop de zorg wordt verleend en bekostigd. Voor u is het van wezenlijk belang om goede en heldere afspraken te hebben over de door u te verlenen zorg binnen een ziekenhuis of andere zorgverlenende instelling, zoals een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Onze specialisten ondernemingsrecht hebben ruime ervaring met het begeleiden van medisch specialisten bij het opstellen en beoordelen van de daarvoor noodzakelijke overeenkomsten.

Geschilbeslechting
Ook u heeft helaas weleens te maken met geschillen. Binnen uw vakgroep, met de coöperatie, het ziekenhuis of het ZBC. Wij begeleiden dergelijke, vaak vervelende en energieverslindende, trajecten van begin tot eind. Bij voorkeur door in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Als het echt niet anders kan, is de gang naar een rechter of arbiter soms onvermijdelijk.