Sanctie & Boete

Bedrijven, instellingen en leidinggevenden worden steeds vaker geconfronteerd met toezicht en controle op de naleving van tal van ordeningswetten.


ONZE ADVOCATEN

Onze specialisten hebben ruime ervaring in het bijstaan van (vermeende) overtreders en verdachten in dossiers en onderzoeken naar overtreding van economische wet- en regelgeving, met name op het gebied van milieu- en Arbowetgeving. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Wet natuurbescherming, de Wet dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Meststoffenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, maar ook de Wet arbeid vreemdelingen.

Kijk voor meer informatie ook op Omgeving & Milieu.

Aandachtsgebieden

  • Onderzoeken van de ACM naar overtredingen van de Mededingingswet zoals kartelafspraken of misbruik van machtspositie;
  • Onderzoeken door het openbaar ministerie of buitenlandse toezichthouders naar ambtelijke corruptie, fraude en omkoping;
  • Onderzoeken door het Commissariaat voor de Media naar overtredingen van de Mediawet;
  • Onderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit naar zorgfraude;
  • Onderzoeken door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit;
  • Onderzoeken van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van arbeidsongevallen;
  • Het opleggen van terugroepacties (recalls) door de Voedsel- en Warenautoriteit;
  • Onderzoeken door DNB en/of AFM naar overtreding van financiële toezichtsregelgeving.

Handhaving milieuwetgeving
Wordt u geconfronteerd met bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving op het gebied van het omgevingsrecht? Denk hierbij aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming. Dan staan onze specialisten van het team Omgeving & Milieu u graag bij.