05 april 2016

Annotatie bij arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 januari 2016

JOR - Indien er op datum faillissement een wederkerige overeenkomst bestaat die ten tijde van de faillietverklaring zowel door de gefailleerde als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen, biedt art. 37 Fw de mogelijkheid om duidelijkheid te verkrijgen of de curator gaat nakomen. Verklaart de curator zich binnen een aan hem gestelde termijn niet tot nakoming bereid, dan verliest hij het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. Verklaart hij zich wel bereid, dan geldt dat beide partijen de overeenkomst moeten nakomen. Op basis van lid 2 van dit artikel is de curator dan wel verplicht om bij die verklaring “voor deze nakoming” zekerheid te stellen. In deze uitspraak en bijbehorende annotatie wordt behandeld wat de omvang van die te stellen zekerheid moet zijn.


Bekijk download