17 juli 2021

Financiering, zekerheden en insolventie

JOR - Na faillissement van een bouwbedrijf draagt de curator de activa over, waaronder de debiteuren en het onderhanden werken. De opdrachtgever wil vervolgens de openstaande facturen niet aan de doorstarter betalen. In dit arrest komen verschillende vraagstukken aan bod. In de noot wordt ingegaan op drie van de kwesties die het hof heeft behandeld. Dit betreft (a) de afstand van een (vorderings)recht, daarnaast (b) de bepaaldheid van vorderingen bij overdracht en ten slotte (c) de overdraagbaarheid van onderhanden werk en de daarmee samenhangende (overdracht van) de vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking.


Bekijk download