03 oktober 2022

Verjaring van contractuele boetes

Af en toe is het goed om stil te staan bij bekende - of ten onrechte onbekende - wetsbepalingen die voor de bedrijfvoering van belang kunnen zijn. Een voor de praktijk belangrijk leerstuk is die van de verjaring van vorderingen. Er wordt in voorkomende gevallen over het hoofd gezien dat vorderingen kunnen verjaren. Wat ook wel eens wordt vergeten is dat verjaringstemijnen (in de meeste gevallen) kunnen worden gestuit, verjaring treedt niet van rechtswegen in, een partij die meent dat een vordering is verjaard dient daar expliciet een beroep op te doen. Een rechter toetst dit niet ambtshalve.  


Bekijk download