18 december 2014

Verzet tegen executie door mede-pandhouders: risico op uitholling eigen pandrecht!

JURIDISCH UP TO DATE - Blijkens de besproken uitspraak is het pandhouders c.q. belanghebbenden aan te bevelen te onderzoeken welke vorderingen van de hoger gerangschikte schuldeiser nu precies zijn gesecureerd met een pandrecht. Partijen komen veelal overeen dat het pandrecht strekt tot zekerheid voor de voldoening van de hoofdsom en de daarover verschuldigde rente. Partijen kunnen echter ook overeenkomen dat het pandrecht tevens strekt tot zekerheid voor de vergoeding van de kosten die pandhouder heeft moeten maken ter handhaving en uitoefening van zijn rechten in verband met de incasso van zijn vordering. Indien dit laatste het geval is, dienen de overige pandhouders c.q. belanghebbenden niet alleen rekening te houden met het feit dat ook deze kosten moeten worden voldaan uit de netto-opbrengst. De overige pandhouders c.q. belanghebbenden moeten ook in het achterhoofd houden dat wanneer zij besluiten zich te verzetten tegen de veiling en verdeling, dit mogelijk ten koste gaat van hun eigen pandrecht. Hun pandrecht kan daardoor immers verder worden uitgehold.


Bekijk download