13 maart 2019

Accountantskamer niet gebonden aan contractueel klachtverbod inzake Imtech

Het staat eenieder vrij om een klacht in te dienen tegen een accountant. Wel komt het geregeld voor dat partijen onderling afspreken om geen tuchtklacht (meer) tegen een accountant in te dienen. Wanneer zo’n afspraak wordt geschonden, zal de Accountantskamer daar geen boodschap aan hebben. Dit bleek onlangs weer eens toen de curatoren van Imtech een tuchtklacht indienden tegen de controlerend accountants van KPMG.

In 2013 is binnen Imtech onrust ontstaan over mogelijke onregelmatigheden bij projecten in Polen. Imtech heeft vervolgens laten weten dat onder meer de controleverklaring bij de jaarrekening 2011 onjuistheden bevat. Een jaar later heeft Imtech met controlerend accountant KPMG een regeling tegen finale kwijting gesloten. Onderdeel hiervan vormt dat Imtech geen tuchtklachten zal indienen tegen accountants van KPMG.

In 2015 gaat Imtech failliet en de curatoren besluiten begin 2018 om niettemin een tuchtklacht in te dienen tegen de accountants die de jaarrekening van Imtech over het boekjaar 2011 hebben gecontroleerd. Bij de Accountantskamer voeren deze accountants aan dat het de curatoren niet vrij staat om een klacht tegen hen in te dienen gelet op de gemaakte afspraken. KPMG eist in een arbitrageprocedure dat de curatoren zich moeten houden aan de schikkingsovereenkomst en dat zij door schending daarvan schadeplichtig zijn. De curatoren beroepen zich in dezelfde arbitrageprocedure op de nietigheid van de gemaakte afspraken om af te zien van tuchtklachten.

De Accountantskamer laat zich niks gelegen liggen aan de gemaakte afspraken en de beweerde schending daarvan. Een contractueel klaagverbod doet namelijk geen afbreuk aan de wettelijk bevoegdheid om een klacht in te dienen, zo blijkt uit de uitspraak van 21 januari 2019. Een afspraak om af te zien van klachten komt namelijk het algemene belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep niet ten goede. Dit is ook in lijn met een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De waarde van afspraken om af te zien van tuchtklachten is daardoor maar relatief.

Getracht zou echter kunnen worden om een contractueel klachtverbod kracht bij te zetten door dit verbod te combineren met een boetebeding. Van een boetebeding gaat immers een prikkel uit om het klachtverbod te respecteren. Weliswaar is het zo, dat als het klachtverbod zelf nietig is, het boetebeding zijn nut verliest, maar zolang de Hoge Raad zich niet heeft uitgesproken over de rechtsgeldigheid van het klachtverbod is het raadzaam een boetebeding overeen te komen. Bij een boetebeding met een substantiële, geldelijke omvang zal het maar de vraag zijn of de benadeelde het risico durft te nemen om het klachtverbod te schenden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met ons Brancheteam Finance.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).