Download dit artikel als PDF 04 september 2015

Accountantstuchtrecht: voortzetten procedure na intrekking klacht

Accountants die denken dat door intrekking van de klacht door de klager de tuchtrechtelijke procedure te allen tijde ten einde komt, kunnen van een koude kermis thuis komen. De Accountantskamer heeft namelijk de bevoegdheid om vanwege redenen van algemeen belang te bepalen dat de tuchtrechtelijke procedure voortgezet dient te worden.

Hoewel fundamentele vraagtekens gezet kunnen worden bij de wettelijke grondslag van deze bevoegdheid, maakt de uitspraak van 30 oktober 2014 van de Accountantskamer duidelijk dat de bevoegdheid geenszins een dode letter in de wet betreft. In deze uitspraak gaat het om een klacht die was ingediend door een drietal klagers waaronder Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI). Deze klacht was ingediend tegen een registeraccountant van KPMG, die verantwoordelijk was voor de controle van de jaarrekening van Weyl Holding B.V. te Enschede. Weyl Holding B.V. was onderdeel van een groep van vennootschappen die o.m. een rundveeslachterij exploiteerde en die op 20 mei 2010 in staat van faillissement is  verklaard. Na indiening van de klacht hebben klagers in de zomer van 2014 meegedeeld aan de Accountantskamer dat de klacht werd ingetrokken.

Algemeen belang
Op 30 oktober 2014 oordeelde de Accountantskamer echter, dat de behandeling van de klacht om redenen aan het algemeen belang ontleend, moet worden voortgezet. De bevoegdheid om dit te besluiten is sinds 1 mei 2009 opgenomen in art. 30 Wet tuchtrechtspraak accountants. De Accountantskamer overweegt onder meer dat het onderzoek door de betrokken accountant heeft geleid tot goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Weyl Holding. Gebruikers konden daaraan een hoge mate van zekerheid ontlenen over bijvoorbeeld de afwezigheid van afwijkingen van materieel belang als gevolg van bijvoorbeeld fraude of fouten. De Accountantskamer maakt daarnaast melding van een tweetal vonnissen van de rechtbank Almelo waarin geoordeeld is dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders, valsheid in geschrifte en het vervalsen van de boekhouding. Tegen de achtergrond van het voorgaande komt de Accountantskamer tot het oordeel dat er een voldoende zwaarwegend algemeen belang mee is gemoeid om de behandeling van de klacht voort te zetten. Daarbij wordt de Autoriteit Financiële Markten partij in de plaats van klager.

Eerlijk proces?
De vraag is of deze gang van zaken zich wel verdraagt met het wezen van de tuchtprocedure en met de regels van een eerlijk proces. Het accountantstuchtrecht is namelijk in essentie een klachtrecht, waarbij het een ieder vrij staat om een klacht in te dienen. Dat houdt wel in dat er ook daadwerkelijk geklaagd moet worden voordat een oordeel over een schending van een tuchtrechtelijke norm kan worden gegeven. Omgekeerd betekent dat ook dat de tuchtrechtelijke procedure ten einde is op het moment dat de klager zijn klacht alsnog intrekt.

Accountantskamer als klagende partij
Doordat de Accountantskamer de bevoegdheid heeft gekregen om zaken wegens redenen van algemeen belang voort te laten zetten, gaat zij enigszins op de stoel van de klagende partij zitten. De Accountantskamer bepaalt namelijk bij welke zaken de procedure voortgezet moet worden. Weliswaar is het doel van het accountantstuchtrecht primair het voorkomen van misslagen door accountants in de uitoefening van hun beroep, maar de wijze waarop uitvoering is gegeven aan een voortzetting van de tuchtprocedure na intrekking, is ongelukkig. Dat zit hem met name in de (dubbele) rol die de Accountantskamer daarbij door de wetgever opgedrongen heeft gekregen.

Wilt u meer weten over het Accountantstuchtrecht, dan kunt u contact opnemen met Arnoud van Campen. Arnoud maakt deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).