Download dit artikel als PDF 02 mei 2017

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte controversieel verklaard; wat nu?

Op 19 april is het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag en na twee jaar ziekte controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling ervan pas kan plaatsvinden na de formatie van een nieuw kabinet. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde onderwerpen namelijk dat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing zou worden genomen. De vraag dient zich dan ook aan of er nog iets terecht zal komen van het wetsvoorstel.

Wet werk en zekerheid
Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid maakt iedere werknemer bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd aanspraak op een wettelijke transitievergoeding. Ook werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen maken aanspraak op betaling van de transitievergoeding. Voor werkgevers kan dit onrechtvaardig voelen, nu zij de zieke werknemer op dat moment al twee jaar lang loon hebben doorbetaald. Door over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de werkgevers ‘gestraft’ met een extra kostenpost, namelijk de transitievergoeding.

Slapend dienstverband
Om onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen zien we de laatste tijd dat werkgevers een werknemer na twee jaar ziekte vaak in dienst houden. Er ontstaat dan een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. De loondoorbetalingsverplichting is ten einde gekomen, doch de werknemer blijft in dienst van de werkgever.

Een dergelijke handelswijze levert géén ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever op, zo volgt uit de rechtspraak. Een werknemer kan aldus niet afdwingen dat de arbeidsovereenkomst door diens werkgever moet worden beëindigd. Het zelf beëindigen van de arbeidsovereenkomst biedt de werknemer eveneens geen oplossing, in dat geval maakt hij immers geen aanspraak op een transitievergoeding.

Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding
Op 21 april 2016 heeft minister Asscher Reparatiewetgeving aangekondigd. Het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding is vervolgens op 20 maart ingediend. Minister Asscher pleit er in dit wetsvoorstel voor om over te gaan tot terugbetaling van de door de werkgever aan de zieke werknemer te betalen transitievergoeding. Deze terugbetaling dient plaats te vinden door het UWV uit het Algemene werkloosheidsfonds. Ook heeft de minister voorgesteld om de transitievergoedingen die werkgevers reeds hebben betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers, met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 terug te betalen aan de werkgevers. Daartegenover staat echter wel een verhoging van de werkgeverspremies. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019. Deze datum kan slechts gehaald worden wanneer het UWV op 1 juli 2017 de implementatieopdracht heeft ontvangen. Deze implementatieopdracht kan pas worden gegeven op het moment dat de Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel.

Controversieel verklaard
Ondanks verschillende bezwaren van minister Asscher, is het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel verklaard. Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken wanneer er een nieuw kabinet is geformeerd. Voorlopig zal er geen implementatieopdracht aan het UWV worden gegeven. Werkgevers zullen dus vanaf 1 januari 2019 (nog) geen vergoeding van de transitievergoeding ontvangen.

Of het wetsvoorstel in de verdere toekomst in werking zal treden is nog maar de vraag. Zo heeft de Afdeling advisering bij de Raad van State negatief op het wetsvoorstel gereageerd en geadviseerd om de vergoedingsregeling te heroverwegen. Hiertoe heeft de Afdeling overwogen dat de voorgestelde regeling slechts de kosten van de individuele betrokken werkgever verdeelt over alle werkgevers. Daarbij blijft de cumulatie van financiële verplichtingen voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers in essentie echter wel bestaan. Tevens heeft de Afdeling opgemerkt dat de voorgestelde regeling naar verwachting relatief kostbaar zal zijn om uit te voeren en veel van het UWV zal vergen, nu deze organisatie niet is toegesneden op het verrichten van incidentele werkgeversbetalingen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met René Otto of Arvid Munsters van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).