23 juni 2015

Concept van de Nederlandse Franchise Code gepresenteerd

Op dinsdag 16 juni 2015 is een concept van de nieuwe Nederlandse Franchise Code gepresenteerd in Den Haag. Deze code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Er wordt duidelijk aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Doel van deze nieuwe code is de versterking van de zelfregulering in de franchise sector.

Aanleiding voor de code
Aanleiding voor het ontwikkelen van de Nederlandse Franchise Code is onder meer de veel terugkerende problematiek omtrent  de verschillen in machtsverhouding tussen franchisenemers en franchisegevers. Hierover is al veel publiciteit geweest. Er ontstond behoefte aan een gedragscode die de feitelijke gedragingen van franchisegevers en -nemers normeert bij het opstellen van een overeenkomst.

Verbeteren samenwerking
De nieuwe Nederlandse Franchise Code beoogt vooral de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. Zo bepaalt de gedragscode dat beide partijen naar een evenwichtige samenwerking dienen te streven. Hiervoor moeten ze zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar gedragen, en geschillen te goeder trouw oplossen. In de nieuwe code is getracht om duidelijk en evenwichtig vast te leggen hoe franchisegever en franchisenemers zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst.

Vooral van belang voor Retail-organisaties en online verkoop, is dat de code bepaalt dat in franchiseovereenkomsten duidelijke afspraken over e-commerceactiviteiten staan. Een bepaling over e-commerceactiviteiten behoort dan ook tot één van de meest essentiële bepalingen die een franchiseovereenkomst dient te bevatten. Het concept van de code vermeldt echter nog niet wat er dan precies over e-commerceactiviteiten in de overeenkomsten moet worden afgesproken.

Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat de definitieve Nederlandse Franchise Code in september zal worden gepresenteerd aan Minister Kamp.

Wilt u meer weten over dit onderwerp,dan kunt u contact opnemen met ons van het Brancheteam Retail.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).