Download dit artikel als PDF 21 augustus 2019

Consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Op vrijdag 5 juli 2019 publiceerde het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wet nadere beloningsmaatregelen ter consultatie. Marktpartijen kunnen tot 30 augustus 2019 reageren op alle elementen van het concept-wetsvoorstel en de concept-memorie van toelichting. Wat houdt dit wetvoorstel precies in?

Het wetsvoorstel bevat nadere beloningsmaatregelen voor de financiële sector die de minister van Financiën heeft aangekondigd in de agenda financiële sector van december 2018. Daarnaast bevat het enkele meer technische wijzigingen van de beloningsregels voor de financiële sector. Deze waren aanvankelijk onderdeel van het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2018 alsmede de bestendiging van bestaand beleid met betrekking tot handelaren voor eigen rekening. De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn financiële ondernemingen en degenen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Doel van de maatregelingen
De voorgestelde beloningsmaatregelen beogen perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen. Daarnaast wordt hiermee nagestreefd het maatschappelijk draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen. Dit met inachtneming van de primaire verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders voor het beloningsbeleid en beloningen van een financiële onderneming.

Dit betekent onder andere dat aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht. Financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren belanghebbenden te betrekken bij beloningsvoorstellen. Daarnaast moeten financiële ondernemingen verantwoording afleggen over de verhouding van de beloningen tot hun maatschappelijke functie.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen op een rij

  1. De introductie van een retentieperiode van vijf jaar voor aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten die onderdeel zijn van de vaste beloning.
  2. Aanscherping van de uitzondering op de 20% bonus cap voor niet-CAO werknemers. De voorgestelde aanscherping maakt expliciet dat deze uitzondering alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt kan worden en in ieder geval niet mogelijk is voor degenen die (i) interne controlefuncties verrichten of (ii) zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.
  3. De introductie van een verplichting om in het beloningsbeleid te beschrijven op welke wijze de onderneming zich rekenschap geeft van de verhouding van de beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers van de onderneming tot haar maatschappelijke functie en de wijze van totstandkoming van deze verhouding.
  4. Verlenging van de goedkeuringstermijn van de toezichthouder voor retentiebonussen hoger dan 20% van het vaste salaris van zes naar negen weken.

Geen claw back
Na een maatschappelijke consultatie en voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt afgezien van het plan om bestuurders bij banken die staatssteun ontvangen, te verplichten om een gedeelte van hun vaste beloning terug te betalen, een zogeheten claw back.

Via de internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog tot en met 30 augustus aanstaande kennisnemen van de maatregelen en input leveren.

Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Angela van Buuren-Evers van de sectie Onderneming & Contracteren. Angela is tevens lid van het brancheteam Finance.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).