Download dit artikel als PDF 02 januari 2019

Engelstalige rechtspraak vanaf 1 januari 2019 mogelijk bij internationale handelskamers in Amsterdam

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel dat Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt voor internationale geschillen. Hiervoor zullen bijzondere kamers bij de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam worden opgericht: de Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank en de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof. Hiermee wordt een specialistisch forum geboden voor grote en complexe internationale handelsgeschillen.

Wetsvoorstel: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam.

Met het aannemen van het wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven gevestigd in Nederland. De NNC en de NCCA zullen zaken in het Engels behandelen en ook in het Engels uitspraak doen. Wel blijft het Nederlandse procesrecht onverkort van toepassing. Echter niet alle handelsgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de NCC / NNCA.

Toegang NNC en NNCA
Allereerst dient het te gaan om een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat. Daarnaast dient het een internationaal geschil te betreffen, die niet onder de competentiegrens van de kantonrechter valt. Tot slot dienen partijen uitdrukkelijk te zijn overeengekomen dat ze bij de internationale handelskamer(s) wensen te procederen in de Engelse taal. Partijen zijn dit “overeengekomen” indien dit schriftelijk is vastgelegd. Dit kan zowel door in het geschrift zelf een dergelijke beding op te nemen, dan wel door in het geschrift te verwijzen naar algemene voorwaarden die een dergelijk beding bevatten, mits het specifieke beding door of namens de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

Hoge griffierechten
Voor het voeren van een procedure voor de NCC dan wel de NCCA zal een verhoogd griffierecht gaan gelden. De griffierechten voor de internationale handelskamer van de rechtbank (NCC) bedragen € 15.000 respectievelijk € 7.500 en die voor het gerechtshof (NCCA) € 20.000 respectievelijk € 10.000. De ratio achter deze hoge(re) griffierechten is dat zij het proces kostendekkend maken, nu het mogelijk maken van de NCC en de NCCA extra inspanningen van de rechtspraak vergt en de kosten op deze manier niet ten laste van de reguliere rechtspraak komen.

Diverse fracties vreesden dat de introductie van kostendekkende griffierechten een precedent zou (kunnen) vormen voor de reguliere griffierechten, maar na een uitdrukkelijke toezegging van de minister dat dit niet het geval zal zijn, hebben zij voor het wetsvoorstel met de hoge griffierechten gestemd.

Inwerkingtreding
De wet is vanaf 1 januari 2019 in werking getreden. Het is nog onbekend wanneer de eerste zittingen gaan plaatsvinden bij de NNC en de NCCA.

 

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)