01 mei 2014

Gemeente aansprakelijk voor onjuiste informatieverstrekking

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket van de gemeente (kenmerk uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2014:1553). Het gaat hier om een onrechtmatige daad, op grond waarvan de gemeente een schadevergoeding dient te betalen aan degene die als gevolg van de onjuiste informatie schade heeft geleden.

Door het bedrijvenloket van de gemeente was aan een exploitant van een afhaalrestaurant onjuiste informatie verstrekt over de onmogelijkheid om een ontheffing te krijgen voor ondersteunende horeca. De exploitant had zich een aantal keren met een vraag over deze ontheffing tot het bedrijvenloket gewend. Na verloop van tijd blijkt dat het bestemmingsplan van de gemeente echter wel toestaat dat er op de plaats van het afhaalrestaurant sprake is van ondersteunende horeca. De gemeente erkent de klacht van de exploitant over de onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket, maar wijst een beroep op schadevergoeding af.

Vervolgens start de exploitant van het afhaalrestaurant een procedure. Daarin wordt hij in het gelijk gesteld. Het komt vast te staan dat de gemeente (via het bedrijvenloket) informatie aan de exploitant heeft verstrekt die onjuist is gebleken. Hij mocht erop vertrouwen dat de informatie juist was. Volgens de rechtbank heeft de gemeente dan ook onrechtmatig gehandeld. Als gevolg van de onjuiste informatieverstrekking heeft de exploitant onder meer schade geleden in de vorm van gederfde winst.

Deze beslissing van de civiele rechter verschilt van de insteek in het bestuursrecht. Op grond van het vertrouwensbeginsel dat daar geldt, kan een burger slechts bij uitzondering rechten ontlenen aan verstrekte informatie. Dit is onder meer afhankelijk van degene die de informatie heeft verstrekt. Zelfs wanneer sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, kan een burger zich in het bestuursrecht niet altijd op het vertrouwensbeginsel beroepen. Uit rechtspraak blijkt dat een gemeente in een civiele procedure eerder aansprakelijk kan zijn voor geleden schade als gevolg van onjuiste informatieverstrekking.

Voor meer informatie over overheidsaansprakelijkheid op het gebied van het bestuursrecht en/of het civiele recht kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheidsrecht & Procespraktijk.