10 december 2014

Herziening van het arbitragerecht

Per 1 januari 2015 wordt de arbitragewet gewijzigd. Dan treedt namelijk de Wet modernisering arbitragerecht in werking. Arbitrage is een belangrijke vorm van private geschilbeslechting, waarbij een geschil door een of meer arbiters wordt beslist. De herziening probeert te garanderen dat arbitrage een volwaardig alternatief voor overheidsrechtspraak blijft. Daartoe wordt de regeling gemoderniseerd. Het wetsvoorstel strekt er daarnaast toe het vertrouwen van consumenten in arbitrages te vergroten.

Onredelijk bezwarend beding
Om die laatste doelstelling te bereiken wordt het arbitraal beding op de zogenaamde zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de consument niet tegen zijn wil van de overheidsrechter kan worden afgehouden. Als in door een ondernemer gebruikte algemene voorwaarden staat dat geschillen door middel van arbitrage worden beslecht en de ondernemer in een concreet geval aangeeft zo’n procedure te willen starten, moet de consument een bedenktijd krijgen van een maand. In die maand heeft de consument de mogelijkheid om aan de ondernemer kenbaar te maken dat hij liever naar de overheidsrechter gaat. De consument heeft dus een maand de tijd om zich al dan niet neer te leggen bij een arbitrale procesgang.

Algemene voorwaarden
Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft de nieuwe wet mogelijk ook gevolgen voor u als ondernemer. Algemene voorwaarden waarin een arbitrageclausule is opgenomen, behoeven wellicht aanpassing.

Indien u hierover vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).