Download dit artikel als PDF 13 januari 2021

Het beëindigen van (duur)overeenkomsten in een WHOA traject

Voor ondernemingen die afsteven op een faillissement vanwege een te zware schuldenlast, maar die wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten, biedt de WHOA kansen. Zo maakt de WHOA het mogelijk dat schuldeisers worden gebonden aan een schuldregeling ongeacht of zij daarmee hebben ingestemd. Daarnaast biedt de WHOA de mogelijkheid om lopende (duur)overeenkomsten – met uitzondering van arbeidsovereenkomsten – te wijzigen.

Duurovereenkomsten kunnen een flinke impact hebben op de financiële gezondheid van een onderneming. Zo kan een onderneming gebukt gaan onder een te hoge huurlast of onder langlopende verplichtingen van een leaseovereenkomst voor een product dat nog amper bijdraagt aan de omzet. Juist voor dat soort overeenkomsten biedt de WHOA een oplossing.

Wijzigingsvoorstel
Als de onderneming een wijziging wil doorvoeren in een overeenkomst dan dient een voorstel te worden gedaan aan de wederpartij. Als dat voorstel niet wordt aanvaard, dan kan de onderneming de overeenkomst zelfs eenzijdig beëindigen.

Eenzijdige beëindiging
De onderneming kan alleen de overeenkomst eenzijdig beëindigen als de rechter daarvoor toestemming verleent én het akkoord homologeert (verbindend verklaart).

In dat geval vindt de eenzijdige opzegging van rechtswege plaats tegen de door de onderneming voorgestelde termijn. Als de gestelde termijn in de ogen van de rechter onredelijk is, dan zal de rechter zelf een opzegtermijn vaststellen van maximaal drie maanden.

Schadevergoeding
Indien de wederpartij schade lijdt door de eenzijdige wijziging of opzegging dan kan die schadevordering worden meegenomen in het akkoord. Voordeel is dat de schuld op die wijze kan worden gesaneerd, maar het nadeel is dat de wederpartij het recht krijgt om over het akkoord te stemmen en de rechter kan verzoeken het akkoord niet te homologeren.

Beëindiging door wederpartij
In sommige overeenkomsten is een opzegmogelijkheid vastgelegd voor het geval dat een partij in een insolventierechtelijke procedure, bijvoorbeeld de WHOA, belandt. De WHOA voorkomt dat een wederpartij de overeenkomst met de onderneming op die grondslag kan beëindigen. Aan die contractuele opzegmogelijkheid wordt geen werking toegekend. De gedachte daarachter is dat bepaalde overeenkomsten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de onderneming in stand kunnen of zelfs moeten blijven.

Overzicht van belang
Naast het in kaart brengen van de schuldenlast is het raadzaam om goed voor ogen te hebben welke doorlopende verplichten bijdragen aan het succes van de onderneming en welke verplichtingen meer een last dan een bate met zich brengen. Voor het slagen van een WHOA traject is gedegen inzicht in de gehele onderneming dan ook vereist.


Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (
Lees onze disclaimer).