Download dit artikel als PDF 23 januari 2014

Is een consument na een eerste aanmaning meteen incassokosten verschuldigd?

De wettelijke regeling voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is onlangs een paar keer gewijzigd. De bedoeling van de wetgever was onder meer dat de regeling daardoor eenvoudiger zou worden. De vraag is of deze doelstelling is bereikt. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn.

Eén van de wetswijzigingen houdt in dat een debiteur-consument in ieder geval een aanmaning moet hebben ontvangen waarin hem alsnog een betalingstermijn van veertien dagen wordt gegund. Pas daarna kunnen incassokosten verschuldigd zijn. Er bestaat echter onduidelijkheid over de vraag of na deze veertiendagenbrief nog meer incassohandelingen moeten zijn verricht, voordat aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding daarvan.

De wet en de wetsgeschiedenis geven geen uitsluitsel. Daarmee wordt deze kwestie dus aan de rechtspraak overgelaten. Echter, binnen de rechtspraak zijn de meningen verdeeld. Zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 september 2013 geoordeeld dat voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van incassokosten niet is vereist dat na het verzenden van de zogeheten “veertiendagenbrief” nog een nadere incassohandeling wordt verricht. Dat lijkt duidelijk. Maar kort daarna, op 7 oktober 2013, heeft een landelijk overleg binnen de rechtspraak ingestemd met een rapport waarin het tegenovergestelde standpunt wordt verdedigd.

De rechtbank Gelderland heeft hierin aanleiding gezien om de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege,  om uitleg te vragen. De rechtbank heeft daartoe op 20 november 2013 een zogenaamde prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld. Opvallend hierbij is dat het een procedure betrof waarin de debiteur-consument niet was verschenen en dus geen verweer had gevoerd, ook niet ten aanzien van de gevorderde vergoeding voor incassokosten. De rechtbank zag toch reden om dit punt nader te onderzoeken. Het is de hoop dat de Hoge Raad binnenkort antwoord geeft op deze voor de incassopraktijk belangrijke vraag.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)