Download dit artikel als PDF 12 januari 2015

Kan de koper onder eigendomsvoorbehoud een pandrecht vestigen op het geleverde?

In veel koopovereenkomsten of de daarbij behorende algemene voorwaarden staat een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Hierin is geregeld dat de zaken die geleverd worden eigendom van de leverancier blijven, totdat de koopprijsvolledig is betaald. Meestal zijn de zaken al aan de koper overhandigd. Vanwege het eigendomsvoorbehoud zijn ze echter nog niet eigendom van de koper geworden. Kan een koper onder eigendomsvoorbehoud in een dergelijke situatie al wel in juridische zin over de zaken beschikken, door er bijvoorbeeld een pandrecht op te vestigen? In een recent arrest van het Hof Den Haag kwam deze rechtsvraag aan de orde. Het hof stelde vast dat kopers onder eigendomsvoorbehoud, op het moment dat zij de zaak feitelijk in hun macht krijgen, nog geen eigenaar worden en dus ook niet bevoegd en in staat zijn om er direct een pandrecht op te vestigen.

Meer over deze uitspraak en dit onderwerp kunt u lezen in het artikel van Frank Smetsers. Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact met hem opnemen, of met een van de andere specialisten Insolventierecht & Herstructurering.