05 januari 2016

Orthopedisch schoenbedrijf verliest kort geding van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is in mei 2015 een inkoopprocedure gestart voor de levering van orthopedisch schoeisel aan haar verzekerden met ingang van 1 januari 2016. Negen schoentechnici die niet bij de voorlopige gunning zaten en de komende twee of drie jaar geen contract met Zilveren Kruis zouden krijgen, hebben een kort geding aangespannen. Op 28 december 2015 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in de eerste zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:15388). Het schoenbedrijf, dat al bijna 20 jaar schoenen levert aan verzekerden van Zilveren Kruis, trekt aan het kortste eind.

Wat zegt de rechter?
De rechter stelt om te beginnen vast dat Zilveren Kruis als zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Dat betekent dat de aanbestedingsregels in beginsel niet van toepassing zijn. Dat is slechts anders als Zilveren Kruis met zoveel woorden kiest voor een aanbestedingsprocedure. Zilveren Kruis heeft in haar inkoopleidraad evenwel expliciet opgenomen dat geen sprake is van een aanbestedingsprocedure. De rechtsverhouding met de zorgaanbieders die meedingen naar een contract wordt dus uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw en de redelijkheid en billijkheid, zoals deze voortvloeien uit de inkoopleidraad en bijbehorende documenten. In de inkoopleidraad is expliciet opgenomen dat inschrijvers de mogelijkheid hebben om tijdens de inkoopprocedure vragen te stellen en tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en bezwaren aan de orde te stellen. Mede gelet hierop mag van hen, aldus de inkoopleidraad, een proactieve houding worden verwacht. In de leidraad is daarbij een termijn genoemd waarop uiterlijk tegenstrijdigheden of onvolkomenheden aan de orde gesteld moeten worden, bij gebreke waarvan daar geen rechtsgeldig beroep meer op gedaan kan worden. Bij de inschrijving verklaart de aanbieder zich akkoord met deze voorwaarden.

Door het schoenbedrijf in deze zaak is er niet binnen de in de leidraad genoemde termijn bezwaar gemaakt. Dat gegeven wordt het bedrijf fataal. Aldus de rechter mag en moet Zilveren Kruis vasthouden aan haar eigen inkoopprocedure. Het bedrijf heeft ook nog aangevoerd dat tussen haar en Zilveren Kruis sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat er geen zwaarwegende reden is om die duurrelatie te beëindigen. De rechter gaat daar niet in mee en verwijst naar een arrest van de Hoge Raad. In die zaak ging het ook tussen jaarlijks met elkaar contracterende zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Over het karakter van die rechtsverhouding werd geoordeeld dat partijen in de elkaar opeenvolgende contracten steeds expliciet hebben afgesproken dat het steeds om overeenkomsten voor bepaalde tijd ging, en dat die overeenkomsten dus steeds na afloop van die bepaalde termijn zouden eindigen. Vanwege de paralellen met deze zaak oordeelt de rechter dat in dit kort geding niet aangenomen zou kunnen worden dat sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat leert deze uitspraak?
Deze uitspraak laat weer eens zien dat het van groot belang is om bij een inkoopprocedure die door zorgverzekeraars worden toegepast heel letterlijk de tekst van de inkoopvoorwaarden te volgen. Datzelfde geldt overigens ook voor een aanbestedingsprocedure waarop wel de aanbestedingsregels van toepassing zijn. Bij de minste twijfel dienen er vragen gesteld te worden en/of bezwaar aangetekend te worden. Het tijdig inschakelen van deskundige bijstand is dus ook zeer aan te bevelen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers. Hij maakt deel uit van het brancheteam Zorg en de sectie Mededinging & Aanbesteding.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).