Download dit artikel als PDF 22 juni 2017

Overgang van onderneming: ook van toepassing bij een pre-pack

De kogel is door de kerk! Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de regels over overgang van onderneming ook van toepassing zijn in geval van een pre-pack. Het Hof volgt hiermee de conclusie van de Advocaat-Generaal. Het oordeel heeft ingrijpende gevolgen voor zowel afgeronde pre-packs als voor de toekomst van de pre-pack als reorganisatiemethode.

Pre-pack?
Bij een pre-pack wordt al vóór de faillietverklaring van een onderneming een onafhankelijke deskundige (de “beoogd curator”) benoemd die de mogelijkheden van een activatransactie kan onderzoeken. De activatransactie wordt vervolgens direct na de faillietverklaring geformaliseerd en uitgevoerd. Het doel is om de levensvatbare onderdelen van de onderneming te redden en de waardevermindering die als gevolg van het faillissement meestal optreedt zoveel als mogelijk beperken.

Estro
Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van het gebruik van de pre-pack bij het faillissement van de Estro Groep. Hierbij nam Smallsteps ongeveer 250 vestigingen en 2600 van de 3600 werknemers over van (de curator van) Estro. Vier werknemers die geen baan aangeboden kregen hebben een procedure tegen Smallsteps aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter, stellende dat zij recht hebben op een dienstverband bij Smallsteps. In deze procedure heeft de Nederlandse rechter aan het Hof van Justitie gevraagd om uitleg te geven over de toepasselijkheid van de bepalingen over overgang van onderneming in geval van een pre-pack. Het Hof is namelijk de hoogste Europese rechterlijke instantie en zorgt voor de juiste toepassing van Europees recht, waaronder bijvoorbeeld de regels over overgang van onderneming.

Het oordeel van het Hof van Justitie
Volgens het Hof van Justitie is de overgang van onderneming ook van toepassing in geval van een pre-pack. Dit in tegenstelling tot een “gewoon faillissement” waarbij er geen sprake kan zijn van overgang van onderneming. Het verschil is volgens het Hof gelegen in het doel van de pre-pack. Een regulier faillissement is gericht op liquidatie van de onderneming. Die liquidatie kan er ook in bestaan dat de curator na faillissement een doorstart bereikt, maar dat is geen gegeven. Het uiteindelijke doel is een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers. Bij een pre-pack is het redden van de levensvatbare onderdelen van de onderneming het beoogde resultaat. Daarom moet volgens het Hof van Justitie de werknemersbescherming behouden blijven. Dat schuldeisers ook gebaat kunnen zijn bij een pre-pack, omdat zo een hogere verkoopopbrengst kan worden gegenereerd, maakt dit niet anders.

En wat nu?
De uitspraak van het Hof van Justitie betekent dat werknemers die na een pre-pack géén nieuwe baan aangeboden hebben gekregen bij de overnemende partij in principe tóch ten opzichte van deze partij aanspraak kunnen maken op een dienstverband. Zij zijn daar namelijk van rechtswege (“automatisch”) in dienst getreden. Vanwege de toepasselijkheid van de overgang van onderneming staat mogelijk ook de “Wet Continuïteit Ondernemingen I” op losse schroeven. Dit wetsvoorstel beoogt de pre-pack van een wettelijke basis te voorzien. Het is dan ook goed mogelijk dat het oordeel van het Hof het einde van de pre-pack heeft ingeluid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met onze specialisten van de secties Arbeid en Medezeggenschap en Insolventie en Herstructurering.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.(Lees onze disclaimer).