Download dit artikel als PDF 21 augustus 2014

Plannen voor dwangakkoord buiten faillissement gepresenteerd

In de toekomst kunnen schuldeisers en aandeelhouders worden gedwongen om in te stemmen met een akkoord dat moet leiden tot herstructurering van de schulden van een onderneming. Dit moet voorkomen dat ondernemingen die in financiële problemen verkeren failliet worden verklaard, terwijl er na herstructurering van de schulden sprake kan of zal zijn van een levensvatbare onderneming.

Huidige situatie
Tot nu toe is een dergelijk “dwangakkoord” alleen mogelijk als er sprake is van een faillissement of een surseance van betaling. Over akkoorden buiten faillissement regelt de wet tot op dit moment niets. Dit betekent dat de onderneming die in zwaar weer verkeert met al zijn schuldeisers aparte afspraken moet maken over de kwijtschelding van een percentage van hun vorderingen. Vaak wordt aan een dergelijke afspraak met een individuele schuldeiser de voorwaarde verbonden dat alle andere schuldeisers eenzelfde percentage van hun vorderingen kwijtschelden. Ligt een van de schuldeisers dwars, dan is het aangeboden akkoord gedoemd te mislukken. In het verleden is geprobeerd om een dwarsliggende schuldeiser te dwingen om alsnog met het akkoord in te stemmen. De Hoge Raad is daarover duidelijk geweest: slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan van dwang sprake zijn.

Wet Continuïteit Ondernemingen II
Om de kans van slagen van een akkoord buiten faillissement groter te maken, heeft minister Opstelten een wetsvoorstel (Wet Continuïteit Ondernemingen II) gepresenteerd. Het voorstel stelt algemene regels vast voor de totstandkoming van een akkoord buiten faillissement. Daarnaast moet het wetsvoorstel het mogelijk maken dat schuldeisers en aandeelhouders kunnen worden gedwongen om mee te werken. Het akkoord wordt dan “algemeen verbindend verklaard’.

Indien (kort gezegd) meer dan de helft van de stemgerechtigden (schuldeisers en aandeelhouders) - die tezamen twee derde van de schuldenlast, dan wel twee derde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen - vóór het akkoord stemmen, kan het akkoord afdwingbaar worden gemaakt ten aanzien van alle stemgerechtigden. De stemgerechtigden kunnen in verschillende “klassen” worden ingedeeld. Zo kunnen schuldeisers met een beperkte vordering bijvoorbeeld een andere percentage aangeboden krijgen dan schuldeisers met hogere vorderingen. De stemming over het akkoord geschiedt in een dergelijk geval per klasse. De indeling in klassen moet akkoorden flexibeler maken.

De rechter zal na de stemming het akkoord toetsen en zo nodig bezwaren horen van tegenstemmers. Is het akkoord aangenomen, dan verklaart de rechter het akkoord algemeen verbindend. Ook als het akkoord is verworpen kan de rechter onder bepaalde voorwaarden het akkoord toch algemeen verbindend verklaren. Dat is mogelijk, indien de klassen van schuldeisers die hebben tegengestemd (zoals het voorstel het noemt) “in redelijkheid niet tot dat stemgedrag hadden kunnen komen”. De praktijk zal uiteindelijk moeten uitwijzen wanneer van onredelijk stemgedrag sprake is.

Over het algemeen zal een schuldenaar zelf een akkoord aanbieden. Het wetsvoorstel bevat echter ook een regeling voor het aanbieden van een akkoord door een schuldeiser. Op deze manier kunnen schuldeisers het heft in eigen hand nemen, in plaats van te moeten toezien hoe een schuldenaar op een faillissement afstevent.

Een ander opvallend gegeven in het wetsvoorstel is de bescherming van nieuwe financiers van de schuldenaar die een akkoord wil aanbieden. Indien in het kader van het akkoord nieuwe financiering wordt verstrekt en hiervoor zekerheidsrechten (zoals pandrechten) worden gegeven, kan een curator daar (mocht de onderneming toch failliet worden verklaard) niets tegen doen.

Status wetsvoorstel
Momenteel is een consultatieronde gaande met betrekking tot het wetsvoorstel. Deze duurt tot 14 november 2014. Naar aanleiding van de consultatie zal het wetsvoorstel mogelijk worden aangepast en vervolgens naar de Raad van State en vervolgens naar Tweede en Eerste Kamer worden gestuurd. Invoering van de regeling zal dus nog de nodige tijd op zich laten wachten.


Voor meer informatie over akkoorden in en buiten faillissement kunt u contact opnemen met onze specialisten Insolventie & Herstructurering. Ook leest u meer over het wetsvoorstel in het artikel dat o.a. Frank Smetsers schreef in Juridisch up to Date.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).