Download dit artikel als PDF 14 september 2015

Teleurgestelde koper sportschool vangt tot twee keer toe bot bij de rechter.

Een overname is niet altijd succesvol. Soms wijt de koper dat aan de verkoper. Zo ook de koper van een sportschool. Deze koper komt na de overname tot de conclusie dat de sportschool veel minder leden heeft dan hij op basis van uitlatingen van de verkoper heeft verwacht. Het geschil over de omvang van het klantenbestand kan kennelijk niet in onderling overleg worden opgelost. De koper weigert het nog onbetaalde deel van de koopsom dat bij de transactie in depot (of in overnametermen: in “escrow”) bij de notaris is gestort vrij te geven. Hierop vordert de verkoper  bij de kantonrechter betaling van het depotbedrag.

Geen verweer
De koper procedeert wat vreemd. Eerst geeft hij via een advocaat aan verweer te zullen voeren, maar laat dat vervolgens na. En omdat de vordering van de verkoper tot betaling van het depotbedrag voldoende is onderbouwd en niet door de koper is weersproken, veroordeelt de kantonrechter de koper tot betaling.

Met tegenvorderingen in hoger beroep
De koper stelt tegen deze uitspraak hoger beroep in bij het gerechtshof. In dat hoger beroep komt koper met een aantal tegenvorderingen op de proppen. De eerste vordering betreft een door de sportschoolleden betaalde borgsom voor hun toegangspasje. Deze borgsom wordt bij beëindiging van het lidmaatschap gerestitueerd. Die restitutieverplichting is door de overname bij de koper komen te berusten, terwijl de borgsom bij de aanvang van het lidmaatschap door de verkoper is ontvangen. De koper vindt dan ook dat hij aanspraak heeft op de door verkoper van leden ontvangen borgsommen die koper op enig moment aan die leden zal dienen te restitueren. Kennelijk zijn er bij de transactie geen afspraken gemaakt over deze restitutieverplichting.

Te laat geclaimd
Het Hof volgt verkoper in zijn standpunt dat deze tegenvordering al afstuit op het feit dat koper te laat bij verkoper heeft geclaimd. In de koopovereenkomst is namelijk een bepaling opgenomen dat eventuele claims binnen zes maanden na de overname moeten zijn ingediend. Een gebruikelijke bepaling, al is de termijn van zes maanden wel wat aan de korte kant. Op deze contractuele hobbel sneuvelt ook een andere kleine tegenvordering van de koper.

Onjuiste informatieverschaffing?
De claim van koper ter zake het ledenbestand is wel tijdig ingediend, zodat het Hof wel aan een verdere beoordeling daarvan toekomt. Volgens de koper heeft de verkoper hem onjuiste informatie verschaft over het ledenaantal. Koper vindt dat hij op basis van de koopovereenkomst een hoger aantal betalende leden mag verwachten dan hij daadwerkelijk na overname heeft aangetroffen. Verkoper betwist dat, en stelt zich op het standpunt dat hij koper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst volledige en correcte inzage heeft gegeven in het ledenbestand.

De koper is in zijn stellingen niet helemaal duidelijk over het aantal leden dat hij had verwacht aan te treffen. Bij lezing van de uitspraak lijkt hem dat alleen al parten te spelen. Maar uiteindelijk is van belang dat het Hof oordeelt dat verkoper voorafgaand aan de overname een ledenlijst met daarop 1082 leden aan koper heeft verstrekt, waarbij echter achter een aanzienlijk deel van de op die lijst genoemde leden een opzegdatum staat vermeld. Volgens het Hof geeft de lijst dus wel een beeld van de exploitatie van de sportschool maar wekt de lijst beslist niet de indruk dat het aantal betalende leden 1082 bedroeg.

Gedegen voorbereiding cruciaal bij elke overname
Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat een koper van een onderneming, ook als het niet gaat om een ‘megadeal’, op zijn hoede moet zijn en zijn huiswerk moet doen. Doe als koper dan ook een deugdelijk due diligence onderzoek naar de over te nemen onderneming. Neem goede garanties (zoals hier bijvoorbeeld het aantal leden van de sportclub) en afspraken over eventuele te verrekenen bedragen (zoals hier de te restitueren borgsommen) op in de koopovereenkomst. En valt het dan alsnog tegen, zorg dan dat de claim niet onnodig strandt op in de koopovereenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen door deze tijdig en met een goede onderbouwing in te dienen.

Wilt u meer weten over de overname van een onderneming, dan kunt u contact opnemen met de sectie Mergers & Acquisitions.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).