Download dit artikel als PDF 03 juni 2015

Transitievergoeding en de seizoensarbeider

Op 1 juli 2015 treedt het tweede gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Naast wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, zal ook het systeem van de ontslagvergoedingen ingrijpend wijzigen. Hoe wordt deze ontslagvergoeding eigenlijk berekend en wat zijn de gevolgen voor seizoensarbeiders?

Ná 1 juli 2015: de transitievergoeding en de billijke vergoeding
Ná 1 juli 2015 verdwijnen de kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding. Hiervoor komt de transitievergoeding in de plaats. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd, krijgt de werknemer altijd aanspraak op een transitievergoeding. Als de werknemer dit initiatief neemt, is in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dit betekent dat het niet meer uitmaakt welke wijze van ontslag wordt gekozen voor de vraag of een vergoeding door de werkgever is verschuldigd. Indien wordt gekozen voor beëindiging van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst is geen transitievergoeding verschuldigd. Te verwachten is dat bij de onderhandeling over de hoogte van de beëindigingsvergoeding de transitievergoeding wel als uitgangspunt dient.

Berekening transitievergoeding
De transitievergoeding is pas verschuldigd als de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd. Voor de berekening van deze periode worden arbeidsovereenkomsten waar een periode van 6 maanden of minder tussen zit samengeteld. De periode tussen twee arbeidsovereenkomsten wordt niet meegerekend. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat het dienstverband duurt:

  • Over de eerste 120 maanden is 1/6e maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
  • Over de periode na de eerste 120 maanden is de vergoeding 1/4e maandsalaris per 6 maanden.


Het maximum van de transitievergoeding is € 75.000 of één jaarsalaris als dat bedrag hoger is. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding speelt verwijtbaarheid geen rol. Indien de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, kan de kantonrechter op verzoek van werknemer wel een bijkomende billijke vergoeding toekennen.

Gevolgen voor werknemers en voor seizoensarbeiders
Het is belangrijk je te realiseren dat het arbeidsverleden van werknemers – ook die telkens voor bepaalde tijd aan de slag zijn - vóór 1 juli 2015 wordt meegeteld bij de berekening van de transitievergoeding. Dit zal voor bijvoorbeeld seizoensarbeid een forse impact hebben. In de Tweede Kamer is aangegeven dat het meetellen van het arbeidsverleden bij het bepalen van de transitievergoeding voor mensen met een telkens arbeidscontract voor bepaalde tijd er waarschijnlijk toe zal leiden dat aan seizoensarbeiders na 1 juli 2015 geen nieuwe arbeidsovereenkomsten worden aangeboden. Bij seizoensgebonden arbeid zit meestal een periode van méér dan drie maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit komt omdat er in bepaalde seizoenen geen werkzaamheden worden verricht. Hierdoor ontstaat onder de oude regeling nooit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak is het zo dat de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten minder dan 6 maanden bedroeg. Onder de nieuwe wet moeten dan alle overeenkomsten “ineens” bij elkaar opgeteld worden en ontstaat er een erg lang arbeidsverleden. Daarom heeft de minister een overgangsregeling in het leven geroepen voor seizoensarbeiders.

Overgangsregeling voor seizoensarbeiders
De overgangsregeling houdt drie dingen in:

  1. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd, worden samengeteld als deze elkaar binnen 3 maanden hebben opgevolgd;
  2. Als er een arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 voor onbepaalde tijd met een seizoensarbeider wordt gesloten, worden de voorgaande arbeidsovereenkomsten niet meegeteld voor de berekening van de transitievergoeding;
  3. De werkgever van de seizoensarbeider kan de transitievergoeding uitstellen als hij de werknemer binnen 6 maanden na einde arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt.

 

Door middel van deze maatregelen worden de negatieve gevolgen van het direct werken van de transitievergoeding voor werkgevers van seizoensarbeiders verzacht.

Wilt u meer weten over de WWZ, dan kunt u contact opnemen met Jaap Broekman. Jaap is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en maakt tevens deel uit van het Brancheteam Afval en Recycling.


Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).