Download dit artikel als PDF 03 januari 2016

V&D, Macintosh en DA zijn failliet: hoe beperkt u uw schade?

Op 22 december jl. heeft de rechtbank uitstel van betaling verleend aan Macintosh Retail Group B.V., de beursgenoteerde moedermaatschappij van schoenenketens zoals Dolcis, Manfield, PRO 0031 en Invito. Op 23 december 2015, heeft de rechtbank eveneens uitstel van betaling (surséance) verleend aan de genoemde schoenenketens, aan warenhuisketen V&D en aan  het moederbedrijf van drogisterij DA, waaronder ook zeven eigen drogisterijwinkels vallen. Al deze surséances zijn inmiddels in een faillissement omgezet. Dat geldt ook voor de dochterbedrijven van Macintosh (Dolcis, Manfield, PRO 0031 en Invito).

Het faillissement van deze bedrijven heeft grote gevolgen voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u op een van deze wijzen betrokken bent bij (een van) de vennootschappen, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken.

Als uitgangspunt geldt dat overeenkomsten niet worden gewijzigd als gevolg van een faillietverklaring. Dit betekent dat de rechten en verplichtingen van beide contractspartijen in beginsel ongewijzigd blijven gelden. Op grond van de Faillissementswet kunt u de curator echter schriftelijk een (redelijke) termijn stellen waarbinnen hij dient aan te geven of hij de overeenkomst gestand zal doen. Verklaart de curator bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, dan dient de curator zekerheid te stellen voor de nakoming ervan. Indien de curator zich niet of niet op tijd bereid verklaart om de overeenkomst na te komen, dan verliest de curator het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. In dat geval heeft u de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst met aanvullende schadevergoeding of vervangende schadevergoeding.

Verder geldt dat in sommige gevallen een contractspartij op grond van de wet een gunstiger positie heeft of dat er een betere positie kan worden gecreëerd door specifieke zekerheidsrechten uit te oefenen.

Om u een idee te geven van de mogelijkheden voor u als contractspartij van (een van) de vennootschappen, worden hieronder een aantal situaties geschetst.

Opdrachtgever/dienstverlener/leverancier
Als opdrachtgever, dienstverlener en/of leverancier is het van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of de curator de overeenkomst tussen u en de vennootschap(pen) gestand zal doen. Als dienstverlener en/of leverancier is het verstandig om uw diensten/leveranties op te schorten tot het moment waarop hieromtrent duidelijkheid bestaat. Dient u als opdrachtgever nog openstaande facturen te voldoen terwijl de vennootschap(pen) aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan kan het toch van belang zijn om de betaling van de openstaande facturen op te schorten totdat u bijvoorbeeld meer duidelijkheid heeft over het nakomen van eventuele garantieverplichtingen. Wij raden wel aan dat u aan de betreffende gefailleerde vennootschap mededeelt waarom u uw betalingsverplichting opschort.

Indien u als leverancier roerende zaken aan (een van) de vennootschappen heeft geleverd en de betreffende vennootschap heeft nog niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op uw eigendomsvoorbehoud, mits dit met de betreffende vennootschap is overeengekomen. Het eigendomsvoorbehoud dient te blijken uit de overeenkomst, de verzonden opdrachtbevestiging en/of uw algemene voorwaarden. Verder heeft u als leverancier wellicht de mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen. Het recht van reclame moet worden ingeroepen binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, of in ieder geval binnen 60 dagen nadat de zaak bij de betreffende vennootschap(pen) is afgeleverd.

Indien u (bijvoorbeeld als dienstverlener) nog een zaak onder zich heeft die eigendom is van een van de vennootschappen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het retentierecht. Het retentierecht geeft u de bevoegdheid om een zaak onder zich te houden totdat uw vordering wordt voldaan.

Verhuurder/leasemaatschappij
Indien u roerende en/of onroerende zaken verhuurt aan (een van) de vennootschappen, dan kan de huurovereenkomst op grond van de Faillissementswet zowel door u als door de curator worden opgezegd tegen een opzegtermijn van in beginsel drie maanden. Vorderingen tot de faillissementsdatum betreffen een concurrente vordering. Vorderingen vanaf de faillissementsdatum of - in geval van een voorafgaande surseance van betaling - vanaf de datum van surseance van betaling betreffen een boedelvordering. Indien uw vordering wordt gekwalificeerd als boedelvordering, dan is de kans op een uitkering groter dan in geval van een preferente en/of concurrente vordering. Het is van belang om zo snel mogelijk aan de curator kenbaar te maken welke (roerende) zaken door u aan (een van) de vennootschappen ter beschikking zijn gesteld. Voor de curator is immers vaak niet gelijk duidelijk welke zaken al dan niet eigendom zijn van Macintosh, V&D dan wel DA.

Advies: onderneem actie
Mocht u mogelijkheden zien om uw rechten veilig te stellen en uw schade als gevolg van het faillissement te beperken, dan is het van belang dit in een vroeg stadium en op correcte wijze aan de curator kenbaar te maken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat u uw rechten alsnog prijsgeeft of in bepaalde situaties zelfs door de curator aansprakelijk wordt gesteld voor de als gevolg van uw handelen ontstane schade.

In deze blog staat slechts summier beschreven welke rechten u als contractspartij van (een van) de vennootschappen mogelijk heeft. Voor uitgebreide informatie over uw specifieke situatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze insolventiespecialisten zijn dagelijks actief met de behandeling van faillissementen, waardoor zij als geen ander weten wat uw belangen en bevoegdheden zijn. Daarnaast treden zij veelvuldig op voor belanghebbenden in faillissementen en surseances van betaling.