Download dit artikel als PDF 24 mei 2018

Vertraging bij invoering UBO-register

Zoals aangekondigd in de blog van kantoorgenoot Frank Smetsers, diende Nederland op basis van Europese regelgeving uiterlijk op 26 juni 2017 het UBO-register in te voeren. In dit register moeten degenen die de uiteindelijke zeggenschap in een bedrijf hebben en/of wie de uiteindelijke eigenaren van een bedrijf zijn, worden geregistreerd. De minister van Financiën schrijft dat de deadline niet is gehaald omdat de Europese Commissie de op dit register van toepassing zijnde regels nadien nog heeft aangepast. Wat is nu het nieuwe tijdspad?

De wijzigingsrichtlijn zal naar verwachting op het einde van dit voorjaar in werking treden en voorziet in een verlenging van de implementatietermijn voor het UBO-register tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn. De Minister van Financiën geeft aan dat er daarom voor gekozen is het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in de Nederlandse wet- en regelgeving zal worden geïmplementeerd, pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure te brengen. Gestreefd wordt het wetsvoorstel nog voor de zomer voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor advies. Indiening bij de Tweede Kamer is voorzien voor begin 2019.

Gevolgen bij te late implementatie
Indien een lidstaat Europese regelgeving niet op tijd in haar nationale wet- en regelgeving implementeert, met andere woorden: de implementatietermijn overschrijdt, zal de Europese Commissie de betreffende lidstaat over het algemeen eerst in gebreke stellen. De lidstaat wordt dan een termijn gesteld waarin zij alsnog aan haar verplichtingen moet voldoen. Wordt deze termijn (opnieuw) niet gehaald, dan kan de Europese Commissie het Hof van Justitie verzoeken een dwangsom en/of een boete aan de betreffende lidstaat op te leggen.

 

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met Floor van der Pol of met één van onze specialisten van de sectie Onderneming & Vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)