Download dit artikel als PDF 24 januari 2019

Vrijheid bij passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 moet iedere woningbouwcorporaties aan tenminste 95% van de huishoudens met een recht op huurtoeslag die bij haar aankloppen voor een woning, een passende woning (dat is een woning met een bepaalde maximum huurprijs) toewijzen. Dat impliceert een vrije ruimte c.q. foutmarge van 5%. Hoe werkt dit passend toewijzen?

Woningcorporaties (toegelaten instellingen) ontvangen subsidie ten behoeve van het behoud van de sociale woningvoorraad. Daartegenover staat onder meer dat woningcorporaties gebonden zijn aan strenge regels bij de verdeling van die woningvoorraad. Ten aanzien van de sociale woningvoorraad geldt allereerst dat tenminste 90% aan een specifieke doelgroep moet worden toegewezen, waarvan:

   >   80% aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 38.035;
   >   10% aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 42.436;

Voor de overige 10% geldt niet dat deze vrij toegewezen mag worden, maar gelden voorrangsregels voor bijzondere situaties en doelgroepen.

Daarnaast geldt dat aan tenminste 95% van de huishoudens met een recht op huurtoeslag die bij haar aankloppen voor een woning, de toegelaten instelling een passende woning moet toewijzen. Dat is een woning met een bepaalde maximum huurprijs. In dat geval mag voor de te verhuren woning een kale huurprijs gevraagd worden van maximaal:

   >   € 607,46 indien sprake is van een één- of tweepersoonshuishouden; en
   >   € 651,03 indien sprake is van een drie- of meerpersoonshuishouden.

De maximuminkomensgrenzen voor huurtoeslag betreffen in 2019:

   >   € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd;
   >   € 22.675 voor eenpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd;
   >   € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd;
   >   € 30.800 voor meerpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd.

Een toegelaten instelling heeft dus de vrijheid, althans foutmarge, om aan 5% van de huishoudens met een recht op huurtoeslag een woning aan te bieden met een huurprijs hoger dan € 607,46 (bij een één of twee persoonshuishouden in 2019) of € 651,03 (bij een drie- of meerpersoonshuishouden in 2019).

Verplicht gebruik 5% vrije ruimte?
In de rechtspraak heeft zich recent de volgende situatie voorgedaan. Een verhuurder besloot een complex te slopen voor vervangende nieuwbouw. Daarbij werden de huurders nieuwe woningen aangeboden. Een huurder met een driepersoons huishouden en een inkomen van € 25.146,- wenste binnen de nieuwbouw een huurwoning toegewezen te krijgen met een huurprijs van € 710,68. De verhuurder weigerde dat, omdat die toewijzing niet passend zou zijn. De huurprijs voor de woning is namelijk hoger dan de voorgeschreven maximale huurprijs bij een driepersoons huishouden. De huurder heeft vervolgens geprobeerd de toepassing bij de rechter af te dwingen met verwijzing naar de vrije ruimte die een verhuurder heeft bij het toewijzen.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de verplichting in de Woningwet om 95% van de nieuw te verhuren woningen in de sociale sector passend toe te wijzen op zichzelf niet betekent dat een corporatie verplicht is gebruik te maken van de 5% ruimte om niet-passend toe te wijzen. Dat kan eventueel anders zijn, wanneer een woningcorporatie zich die verplichting in haar eigen beleid wel zou hebben opgelegd. Van dat laatste was in dit geval echter geen sprake.

De vordering van de huurder werd dus afgewezen. De toegelaten instelling mag zelf bepalen hoe zij met de vrije ruimte van 5% omgaat.

Benieuwd naar de gehele uitspraak? Deze kunt u hier vinden.

 

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Mendy Dibbets. Mendy is lid van het brancheteam Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).