Download dit artikel als PDF 09 juni 2015

Wetsvoorstel voor "pre-pack" ingediend bij Tweede Kamer

Het verschijnsel “pre-pack” is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, zowel in positieve als in negatieve zin. Ter herinnering: bij een pre-pack wordt al vóór de faillietverklaring van een bedrijf in financiële moeilijkheden een (beoogd) curator aangewezen, die in relatieve rust onderzoek kan doen en zich een beeld kan vormen over een mogelijke doorstart. Het doel is dat de waardevermindering die als gevolg van het faillissement meestal optreedt zoveel als mogelijk achterwege blijft of beperkt wordt.

Kritiek
Kritiekpunten op de inmiddels gangbare praktijk waren onder meer een gebrek aan transparantie en het feit dat een wettelijke basis ontbreekt. In het kader van het wetgevingsprogramma “herijking faillissementsrecht” heeft de minister van Veiligheid en Justitie daarom een wetsvoorstel gepresenteerd dat, na een consultatieronde, inmiddels bij de Tweede Kamer is ingediend. De tekst is inmiddels op internet te raadplegen. Het wetsvoorstel is ten opzichte van de eerste versie aanzienlijk aangepast. Het is de verwachting van de regering dat het voorstel hiermee tegemoet komt aan de kritiek op de eerste versie en de problemen en bezwaren in de praktijk.

Aangepast wetsvoorstel
Uitgangspunt blijft dat de bestuurder tijdens de “stille voorbereidingsfase” (zoals de fase in de toelichting wordt genoemd) nog steeds het beheer en de zeggenschap over de onderneming behoudt. De beoogd curator houdt alleen toezicht en kijkt mee bij het proces waarin een doorstart wordt voorbereid.

In het wetsvoorstel is (ten opzichte van de eerdere versie) duidelijker gemaakt aan welke vereisten moet zijn voldaan om tot een stille voorbereidingsfase te worden toegelaten. Er moet sprake zijn van een reële kans van faillissement.  Daarnaast moet de voorbereidingsfase een dusdanige meerwaarde hebben, dat dit te verkiezen is boven een normaal (onvoorbereid) faillissement. Van een meerwaarde is sprake, indien door gebruikt te maken van de stille voorbereidingsfase de schade voor de crediteuren kan worden beperkt en/of de kans op verkoop van rendabele bedrijfsonderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs en met behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid wordt vergroot. Bij de aanvraag (die door een advocaat moet worden ingediend) moet dit goed worden onderbouwd. De rechtbank zal bij de aanwijzing van de beoogd curator de beoogde meerwaarde ook schriftelijk vastleggen, zodat de grenzen van het mandaat van de beoogd curator duidelijk zijn. De rechtbank kan aan de aanwijzing ook verdere voorwaarden verbinden, zoals een bevoegdheid tot inspraak van de ondernemingsraad of vakbonden.

De voorbereidingsfase duurt volgens het voorstel in eerste instantie twee weken. De termijn kan echter worden verlengd. Tijdens deze fase is de directie verplicht om aan de beoogd curator alle gevraagde informatie te verstrekken die voor zijn taakuitoefening nodig is.

Het definitieve wetsvoorstel biedt een duidelijker kader dan de inmiddels in de praktijk ontstane (on)geschreven regels en de eerdere versie van het wetsvoorstel. In die zin is het voorstel een verbetering. De praktijk zal moeten uitwijzen of de wet ook goed toepasbaar is en aansluit bij de ervaringen en wensen. Het zal nog geruime tijd duren voordat de wet in enigerlei vorm zal worden ingevoerd. In de tussentijd is het dus enigszins behelpen en zal per rechtbank moeten worden bekeken of een pre-pack kan worden aangevraagd en zo ja, welke voorwaarden daarvoor gelden.

Meer informatie?
Eerdere berichtgeving over de pre-pack vindt u hier:

Wilt u meer weten over de pre-pack of heeft een vraag op het terrein van het Insolventierecht? Dan kunt u contact opnemen met Frank Smetsers . Hij maken deel uit van de sectie Insolventie & Herstructurering.
 
Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).