Download dit artikel als PDF 12 januari 2016

What’s new in 2016 op gebied van privacy in Nederland?

Op 1 januari 2016 zijn er belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Zo is er een naamswijziging doorgevoerd, is de meldplicht datalekken in het leven geroepen en is er een uitbreiding van de boetebevoegdheid. Wat houden deze wijzigingen precies in?

Naamswijziging College bescherming persoonsgegevens
Ten eerste is er de naamswijziging. Het College bescherming persoonsgegevens heet vanaf nu Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de goede orde zal in de wet nog de naam College bescherming persoonsgegevens worden gebruikt. Op donderdag 7 januari jl. is ook een nieuw logo onthuld van de AP.

Meldplicht datalekken
Ten tweede geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten inbreuken op de beveiliging die kunnen leiden tot verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens in beginsel binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), indien de inbreuk leidt tot de (aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen. Ook moet de betrokkene, degene wiens persoonsgegevens het betreft, worden geïnformeerd indien de inbreuk daarnaast waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens privacy. Het doel van deze algemene meldplicht is het zoveel mogelijk voorkomen van datalekken en, als deze zich toch voordoen, het beperken van de nadelige gevolgen ervan. De AP heeft in de Beleidsregels meldplicht datalekken een verdere uitwerking gegeven aan de meldplicht.|
|
Uitbreiding boetebevoegdheid AP
Tot slot kan de AP vanaf nu organisaties een boete opleggen als zij de Wbp overtreden. Vrijwel alle belangrijke verplichtingen uit de Wbp, alsook de hiervoor genoemde meldplicht, zijn beboetbaar tot maximaal € 820.000,-- (in 2016). Mocht dit bedrag niet passend zijn voor bijvoorbeeld een grote internationale onderneming, dan kan een geldboete worden opgelegd tot maximaal 10% van de jaaromzet. Hiermee wordt beoogd de naleving van de Wbp te bevorderen.

Wilt u weten wat de forse uitbreiding van de sanctiemogelijkheden van het AP (o.a. ook ten aanzien van de meldplicht datalekken), voor uw bedrijf betekent? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie  Intellectueel Eigendom en IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).