Download dit artikel als PDF 06 juli 2015

WWZ uitgewerkt in lagere regelgeving: de transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid blijft een actueel onderwerp. Bent u al volledig op de hoogte? Dan hebt u vast gehoord van de nieuwe regelgeving die sinds 11 mei 2015 is gepubliceerd. Het betreft vier nieuwe regelingen die betrekking hebben op de transitievergoeding en de ontslagprocedure bij het UWV en de kantonrechter. Aan de hand van een tweedelige blog informeer ik u in algemene zin over deze vier regelingen. In het eerste deel van mijn blog zal ik nader ingaan op de regelingen die betrekking hebben op de transitievergoeding: het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding en het Besluit overgangsrecht transitievergoeding.

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
Dit besluit bevat nadere informatie over de vraag welke kosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om kosten af te trekken van de transitievergoeding, dan moet u daar bij het maken van deze kosten al rekening mee houden. Er zijn twee soorten kosten die op de transitievergoeding in mindering gebracht mogen worden, te weten de transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

1. Transitiekosten
Transitiekosten zijn kosten van maatregelen die verband houden met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze kosten moeten zijn gericht op het voorkomen van werkeloosheid of het bekorten van de periode van werkeloosheid.

2. Inzetbaarheidskosten
Dit zijn kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt en die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer.

Volgens dit besluit is de hoofdregel dat alleen de werkgever die de kosten heeft gemaakt deze kosten in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Het moet dan gaan om kosten:

  • die vooraf zijn gespecificeerd en schriftelijk zijn meegedeeld aan de werknemer;
  • die waarvan de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten;
  • die zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is;
  • die niet het loon van de werknemer betreffen;
  • die in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt;
  • die zijn of worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend;
  • die niet op een derde of de werknemer kunnen worden verhaald;

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding
Het overgangsrecht houdt de gemoederen flink bezig. Het is complexe materie en om die reden van belang dat je de gevolgen van het overgangsrecht per geval goed in kaart brengt. Het besluit overgangsrecht transitievergoeding heeft betrekking op vraagstukken waarbij vóór 1 juli 2015 in een cao of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over beëindigingsvergoedingen en/of beëindigingsvoorzieningen. Tot 1 juli 2016 heeft als hoofdregel te gelden dat de werkgever geen transitievergoeding is verschuldigd indien sprake is van lopende afspraken met cao-partijen. In geval van individuele afspraken met de werknemer, mag de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding en de afspraken. De werkgever is (onder meer in de volgende situaties) toch een transitievergoeding verschuldigd:

  • Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de werknemer een hogere vergoeding of voorziening zou krijgen als hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou hebben;
  • Als de werknemer aanspraak zou maken op vergoedingen of voorzieningen die afhankelijk zijn van de Werkloosheidswet, terwijl de uitkeringsduur van de Werkeloosheidswet is verstreken omdat deze door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is verkort;
  • Als de afspraken, die zijn gemaakt vóór 1 juli 2015, na de inwerkingtreding van dit besluit zijn verlengd, gewijzigd of vervallen, tenzij (cao-)partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Wilt u meer weten over de WWZ, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten arbeidsrecht.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).