29 januari 2021

Een nieuwe uitzondering op de verwijzing naar de schadestaatprocedure

JUTD - De Hoge Raad heeft op 8 januari 2021 een nieuwe uitzondering aangenomen op de verwijzing naar de schadestaatprocedure. Uit artikel 612 Rv volgt dat de rechter een veroordeling uitspreekt om een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat indien de schade niet kan worden begroot in het vonnis. Daarbij gold lange tijd het uitgangspunt dat artikel 612 Rv alleen zag op wettelijke verplichting tot schadevergoeding zoals wanprestatie en onrechtmatige daad. De Hoge Raad heeft nu op dat uitgangspunt een uitzondering aangenomen. Artikel 612 Rv is ook van toepassing op de vordering tot schadevergoeding die een gewaarborgde heeft op de borg. De verplichting tot schadevergoeding van de borg heeft namelijk betrekking op dezelfde verplichting tot schadevergoeding van de hoofdschuldenaar wegens het niet-nakomen van zijn eigen verbintenis. Tussen die vorderingen bestaat grote verbondenheid. Artikel 612 Rv kan daarom ook worden toegepast indien de vordering tot schadevergoeding niet kan worden begroot in het vonnis indien die vordering is gebaseerd op artikel 7:854 BW. In dit artikel gaan wij in op het arrest van de Hoge Raad van 8 januari 2021.


Bekijk download