Download dit artikel als PDF 29 maart 2018

Aanpassing WNT vanwege misbruik in de zorg

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen. Na nieuwsberichten over constructies in de zorg om naast het verbod op winstuitkering ook de WNT te omzeilen, heeft het kabinet eind vorig jaar toegezegd maatregelen te nemen om dergelijke constructies in de zorg tegen te gaan. Inmiddels werd afgelopen maand duidelijk dat het kabinet de volgende twee punten overweegt op te nemen in de WNT.

1. Onderaannemersconstructies in de zorg

Bepaalde zorginstellingen moeten voor het verlenen van zorg waarvoor aanspraak bestaat op grond van de Zvw (Zorgverzekeringwet) of de Wlz (Wet langdurige zorg) een toelating op grond van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben. Om te weten welke zorgaanbieders een dergelijke toelating nodig hebben verwijs ik graag naar de blog van mijn kantoorgenoot Wouter van Loon “Omzeilen zorgaanbieders daadwerkelijk het verbod op winstuitkering?”. Heeft een zorginstelling zo’n toelating en is sprake van een rechtspersoon, dan is de WNT van toepassing.

Het komt geregeld voor dat toegelaten instellingen de zorgverlening uitbesteden aan andere rechtspersonen, zogenaamde onderaannemers. Een rechtspersoon die enkel in opdracht van een andere zorginstelling zorg verleent, heeft daarvoor geen toelating nodig. Op zo’n rechtspersoon is de WNT dus ook niet van toepassing, dit terwijl deze ook zorg verleent die wordt bekostigd via publieke middelen. Dit biedt de mogelijkheid in het zorgdomein om de WNT te ontwijken. Daarom wil het kabinet de koppeling tussen de WNT en de WTZi loslaten. De WNT wordt dan van toepassing op rechtspersonen die zorg als bedoeld bij of krachtens de Zvw of de Wlz (laten) leveren, waarbij het niet van belang is of deze zorg via uitbesteding wordt verleend.

2. Aanpassing begrip gelieerde rechtspersoon
De WNT merkt rechtspersonen aan als ‘gelieerde instelling’ indien deze zijn opgericht door een WNT-instelling. Deze gelieerde instellingen vallen zelf als zodanig niet onder de WNT, maar hebben wel een bestuurlijk en/of financiële relatie met een WNT-instelling. De bedoeling van het huidige begrip is dat wordt voorkomen dat de WNT kan worden ontweken door de topfunctionaris gedeeltelijk aan te stellen bij bijvoorbeeld een dochteronderneming die niet onder de WNT valt. De door het kabinet voorgestelde aanpassing leidt ertoe dat ook het geheel of gedeeltelijk aanstellen van de topfunctionaris bij de moederorganisatie van de WNT-instelling, wat in de praktijk voorkomt, niet langer kan resulteren in het door de wetgever niet-beoogde effect van ontwijking van het bezoldigingsmaximum.

De verwachting is (vooralsnog) dat een wetsvoorstel in lijn met het voorgaande voor het einde van dit jaar aanhangig zal worden gemaakt.


Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Wouter van Loon of met één van onze andere leden van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).