Download dit artikel als PDF 12 december 2014

CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten?

Er bestaat onder fabrikanten, importeurs en eindgebruikers van bouwproducten veel onduidelijkheid over de vraag of nog private eisen gesteld mogen worden aan bouwproducten, in afwijking van of aanvulling op de CE-markering. In deze blog proberen wij enige verduidelijking te geven. Gefocust wordt op bouwproducten die worden ingezet in GWW-werken, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is.

Op 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening, naar de Engelse afkorting kortweg CPR genoemd, in werking getreden. De CPR bevat regels voor het in de handel brengen van bouwproducten en het gebruik van de CE-markering. De CPR spreekt van het toepassen van bouwproducten in “bouwwerken”. Daaronder worden bouwkundige en civieltechnische werken verstaan. De fabrikant is verplicht de CE-markering aan te brengen op alle producten in de bouw die onder een Europees geharmoniseerde productienorm vallen of waarvoor aan hen een Europees technische beoordeling is afgegeven. Met de CE-markering wordt op uniforme wijze relevante informatie verstrekt over de prestaties van het bouwproduct. De CE-markering geeft informatie over de prestatie van het product op de essentiële kenmerken (eigenschappen) voor de toepassing van het product.

In de CPR is bepaald dat de CE-markering het enige merk is dat kan en mag verklaren dat een bouwproduct in overeenstemming is met de door een fabrikant aangegeven prestaties van de essentiële kenmerken in zijn prestatieverklaring. Iedere vorm van informatie over de essentiële kenmerken mag slechts ter beschikking worden gesteld, indien deze is vermeld en gespecificeerd in de prestatieverklaring van de fabrikant.

Het gaat dus om (1) essentiële kenmerken waarvoor (2) Europees geharmoniseerde normen bestaan. Zolang er op Europees niveau geen geharmoniseerde methode bestaat, zijn de nationale voorschriften van toepassing. Voor zover Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) nog nationale methoden bevatten, dan wel aanvullende eisen hebben op de geharmoniseerde methoden voor de essentiële kenmerken van CE-gemarkeerde bouwproducten, zullen deze moeten worden opgeschoond. Er kan in de BRL slechts worden verwezen naar de prestatieverklaring van de fabrikant. Er mogen geen nationale methoden in de plaats worden gesteld van de geharmoniseerde methode. Voor het testen en beoordelen van bouwproducten zal in de BRL nog slechts mogen worden verwezen naar de Europese testmethoden.

Het vorenstaande betekent dat nog beperkte ruimte bestaat voor private keurmerken (zoals bijvoorbeeld een KOMO-certificaat). Een privaat keurmerk kan nog wel iets zeggen over niet-essentiële kenmerken van een bouwproduct (bijvoorbeeld kleur of afmeting). Tot slot biedt de CPR nog een kleine opening om ook voor essentiële kenmerken op nationaal niveau regels te stellen. Dat is aan de orde indien het bevoegd gezag over objectieve aanwijzingen beschikt dat de prestatieverklaring die is afgegeven door een fabrikant niet klopt. Ook biedt de CPR nog ruimte voor een aanvullende markering indien deze bijdraagt aan de verbetering van de consumentenbescherming (de Engelse tekst van de CPR spreekt van eindgebruiker, zodat het toepassingsbereik mogelijk breder is).

De Minister van Wonen en Rijksdienst wil dat alle beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen voor 1 januari 2015 geactualiseerd en CPR-proof zijn. De Minister verbindt daar een verstrekkende consequentie aan: voldoen de BRL’en en kwaliteitsverklaringen niet, dan kunnen deze documenten niet meer als “voldoende bewijs” richting bevoegd gezag worden gebruikt. Daarmee worden fabrikanten en gebruikers gedupeerd omdat zij niet meer kunnen verwijzen naar of gebruik maken van een erkende kwaliteitsverklaring. Bent u producent, importeur of (professionele) eindgebruiker van een bouwproduct en heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de auteurs.

Meer informatie? Neem contact op met Wilbert van Eijk. Hij is specialist op het gebied van het Omgevingsrecht en het Milieustrafrecht, met als accent afval-/ en bouwstoffenrecht. Op het gebied van het bouwrecht en het aanbestedingsrecht kunt u contact opnemen met Dennis Beekhuijzen. Beide heren maken deel uit van het brancheteam Afval en Recycling.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).