Download dit artikel als PDF 22 september 2021

De vaststelling van de NOW-1 en het einde van de steunmaatregelen

Nu steeds meer zich mensen zich (hebben) laten vaccineren, worden de overheidsmaatregelen stapsgewijs afgebouwd. In dit kader heeft de regering ook besloten om de steunmaatregelen voor bedrijven, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, per 1 oktober 2021 te beëindigen.

Naast de NOW werden door de overheid ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) als steunmaatregel ingevoerd (en tevens verschillende belastingmaatregelen). In onderstaand overzicht wordt de einddatum van de diverse steunmaatregelen weergegeven:

einddatum-steunmaatregelen-blog-frank-v.jpg

Veel werkgevers hebben gebruikgemaakt van de NOW. Deze steunmaatregel wordt gekenmerkt door verschillende tijdvakken. Het eerste tijdvak van de NOW besloeg de periode van maart tot en met mei 2020.


Vaststelling NOW-subsidie
Werkgever kunnen vanaf 7 oktober 2021 een verzoek tot vaststelling van de NOW-subsidie indienen. Het gaat hierbij om de definitieve vaststelling van het NOW 1- bedrag waarop de werkgever aanspraak maakt. In dit kader wordt door het UWV onder meer beoordeeld of de loonsom van de werkgever gelijk is gebleven en daarnaast wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Bij deze toets wordt beoordeeld of de loonsom van maart tot en met mei 2020 gelijk is aan de loonsom in de maand januari 2020. Het UWV hanteert daarbij de redenering dat als de loonsom in beide periodes gelijk is, er dus ook geen werknemers zijn ontslagen. Het behoud van zoveel mogelijk banen, was immers het uitgangspunt (voor het instellen) van de NOW.

De redenering van het UWV levert in de praktijk voor sommige werknemers echter problemen op. Veel werkgevers hadden in de maanden maart tot en met mei 2020 namelijk een lagere loonsom dan in de maand januari 2020, zonder dat zij werknemers hebben ontslagen. Hieraan verbindt het UWV de consequentie dat de NOW-subsidie in dat geval naar beneden wordt bijgesteld ten opzichte van het eerdere vastgestelde bedrag (bij de verlenging van het voorschot). Dit resulteert in een lagere subsidie, of heeft tot gevolg dat werkgevers een deel van het ontvangen voorschot dienen terug te betalen.

Veel werkgevers keren in de maand januari van ieder jaar een extra looncomponent aan haar werknemers uit, zoals bijvoorbeeld een bonus. Dit leidt vanzelfsprekend tot een hogere loonsom dan in de gebruikelijke kalendermaanden. Het UWV houdt hier echter maar beperkt rekening mee. Er wordt door het UWV rekening gehouden met de betaling van een eindejaarsuitkering, dertiende maand en/of reserveringen voor vakantiegeld. Andere variabele looncomponenten (zoals een bonus, commissies etc.) worden door het UWV niet buiten de loonsom gelaten en dus meegenomen in de vaststelling.

Tweede Kamer
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2021 heeft Minister Koolmees het hiervoor uiteengezette probleem onderkend. In zijn brief stelt de Minister dat hij het UWV heeft verzocht om bij een eventueel bezwaar van een werkgever tegen de vaststelling van de NOW-subsidie ʺnadrukkelijk in ogenschouw te nemen of incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet representatieve loonsomʺ. Als dat het geval is, dienen deze incidentele beloningen in bezwaar alsnog buiten beschouwing te worden gelaten.

Op 4 juni 2021 heeft Minister Koolmees aangegeven dat door het systeem van het UWV er thans geen rekening kan worden gehouden met de vraag of incidentele beloningen eraan hebben bijgedragen dat de loonsom van januari 2020 hoger is uitgevallen. In bezwaar houdt het UWV daar inmiddels wel rekening mee. Voor sommige werkgevers is het dus noodzakelijk om in bezwaar te gaan tegen de vaststelling van de NOW-subsidie. Het spreekt voor zich dat wij u in een dergelijke bezwaarprocedure kunnen bijstaan.

Derden- of accountantsverklaring
Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie dienen werkgevers onder omstandigheden een derden- of accountantsverklaring overleggen. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

acc.-verklaring-blog-frank-v.jpg

Werkgevers kunnen tot en met 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag voor de NOW bij het UWV indienen. In dit kader wordt rekening gehouden met de drukte bij accountants. Om werkgevers in dit kader tegemoet te komen, mogen zij hun aanvraag tijdelijk indienen zonder voornoemde verklaring. De werkgever krijgt dan vervolgens nog tot 14 weken na het indienen van de aanvraag, de mogelijkheid om de derden- of accountantsverklaring te overleggen. Let wel, alleen als de werkgever de aanvraag tijdig indient kan van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Als de aanvraag na 31 oktober 2021 wordt ingediend, is deze mogelijkheid er niet en zal de subsidie op nihil worden gesteld.

Vaststellingsaanvragen NOW-tranches
Tot slot treft u hieronder het overzicht aan ter zake de vaststellingsaanvragen voor de verschillende NOW-tranches en de bijbehorende deadlines:

now-tranches-blog-frank-v.jpg

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank Verlaan van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).