Download dit artikel als PDF 23 september 2020

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt met een opleverdossier

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal naar verwachting (stapsgewijs) ingevoerd worden met ingang van 1 januari 2022. Er staat de bouwsector op juridisch gebied een aantal wijzigingen te wachten. Eén ervan is het verplicht hanteren van een opleverdossier.

Na inwerktreding van de Wkb, zullen een aantal wijzigingen voor een periode van 2 jaar in eerste instantie alleen gaan gelden voor de eenvoudige bouwwerken. Denk hierbij aan ééngezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Naast de al meer bekende onderdelen van de Wkb, te weten de verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer voor na oplevering ontdekte gebreken aan het werk en de verplichting tot het inschakelen van een kwaliteitscontroleur (“kwaliteitsborger”), dient de aannemer na invoering van de Wkb te gaan werken met een opleverdossier. Dit zowel in relatie aannemer-opdrachtgever, als in de relatie aannemer-onderaannemer.

Het opleverdossier
Wat moet er precies in het opleverdossier komen te staan? In ieder geval, zoals de wet het omschrijft, het volgende:

  • Tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties;
  • Een beschrijving van toegepaste materialen en installaties
  • De gebruiksfuncties van het bouwwerk, alsmede gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Welke documenten van de veelheid aan documenten in een bouwproces nu exact moeten worden toegevoegd aan het opleverdossier zegt de wetgever niet. De praktijk zal daar zelf in moeten gaan voorzien. Richtlijnen van beroepsorganisaties hieromtrent zijn er nog niet, maar zijn wel wenselijk.

Ondertussen is de NEN bezig met een ontwerp van een Nederlandse praktijkrichtlijn voor het “consumentendossier’ (NPR 8092).

Overigens kunnen contractspartijen zelf nadere afspraken maken ten aanzien van (de inhoud van) het opleverdossier. Zij kunnen zelfs in de aannemingsovereenkomst of in toepasselijke algemene voorwaarden overeenkomen dat géén opleverdossier wordt verstrekt.

Leg afspraken nu al vast
Belangrijk is dat zodra de Wkb in werking treedt, direct ook de verplichting voor de aannemer tot het aanleveren van het opleverdossier van kracht wordt. Dat betekent dat, tenzij anders overeengekomen, bij een oplevering van een werk ná inwerkingtreding van de Wkb de aannemer een opleverdossier dient te overleggen, ook al dateert de aannemingsovereenkomst van vóór de inwerkingtreding van de Wkb. Het is dan ook van groot belang bij werken waarvan de oplevering eerst verwacht wordt ná 1 januari 2022 nu al in de aannemingsovereenkomst afspraken te maken over (de inhoud van) het opleverdossier. Zo niet, dan geldt de wettelijke regeling dát een opleverdossier moet worden overgelegd met een inhoud die voldoet aan de hiervoor genoemde wettelijke omschrijving. Die is alsdan mogelijk verder ingevuld door de definitieve NPR 8092.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).