12 april 2019

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een concurrentiebeding mag in principe niet worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Soms zijn er echter uitzonderingen op grond waarvan dit wél mogelijk is, maar hoe zat het ook alweer?

Sinds de invoering van de WWZ is het uitgangspunt dat een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. De gedachte daarachter is dat een werknemer anders ‘dubbel nadeel’ ondervindt. Aan de ene kant werkt een concurrentiebeding namelijk belemmerend bij een overstap naar een andere baan of het starten van een eigen onderneming. Aan de andere kant staat bij aanvang vast dat de arbeidsovereenkomst (met daarin het concurrentiebeding) van korte duur is.

Uitzonderingsmogelijkheid
Op deze hoofdregel is slechts één uitzondering, namelijk als uit een uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze afweging moet voor de werknemer bij het aangaan van het dienstverband wel kenbaar zijn. Dit betekent dat de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen duidelijk moeten zijn omschreven, alsmede de reden waarom deze tot een uitzonderring op de hoofdregel nopen.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen
Maar wanneer is nou sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen, en hoe duidelijk moeten die zijn omschreven in de schriftelijke motivering? Uit jurisprudentie blijkt in ieder geval dat de werkgever niet te lichtvaardig mag denken over deze schriftelijke motivering. Zo moet er sprake zijn van een werknemer ‘die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is’. Dit vergt per geval een specifieke afweging. Een algemene opsomming van belangen als het voorkomen van weglekken van ‘kennis van klantenbestand’ en ‘bedrijfsprocessen’ volstaat daarmee in het algemeen niet. Dit is namelijk voor veel werkgevers relevant en dit maakt niet duidelijk waarom juist de betrokken werkgever bescherming nodig heeft.

In een recente zaak oordeelde een kantonrechter nog dat het feit dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie kennis en ervaring over bedrijfsprocessen, klanten en leveranciers heeft opgedaan waar zijn nieuwe werkgever profijt van kan hebben, inherent is aan zijn vertrek. Daarnaast is het een omstandigheid die in zijn algemeenheid voor alle werkgevers geldt. De kantonrechter oordeelde verder dat de huidige werkgever zelf ook profijt had gehad van de kennis en ervaring die de werknemer bij zijn voormalige werkgever had opgedaan. Volgens de kantonrechter had de werkgever in de toelichting op het concurrentiebeding duidelijk en concreet moeten vermelden welke specifieke door de werknemer te verwerven bedrijfsinformatie, kennis en ervaring het betreft, waarmee hij het bedrijfsdebiet van de werkgever daadwerkelijk in gevaar kan brengen, zodat het daarop gerichte concurrentiebeding absoluut noodzakelijk is.

Het moge duidelijk zijn dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vraagt om maatwerk. Voor vragen daarover kunt u uiteraard terecht bij onze arbeidsrechtadvocaten.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters of met één van onze collega's van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).