Download dit artikel als PDF 03 januari 2017

Energiebesparing; gevolgen voor gebouwen

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot onder andere energiebesparing. Minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, heeft in dat kader bekend gemaakt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Mocht een gebouw dit minimale label niet hebben, kan en mag het gebouw niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben.

Wijziging Bouwbesluit

De doelstelling van de nieuwe regeling is om energiebesparing in kantoren te stimuleren. Derhalve moeten kantoren tot minimaal energielabel C worden gerenoveerd. Deze verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen met een kantoorfunctie. Monumenten worden (vooralsnog) uitgezonderd. Ook leegstaande en te transformeren panden blijven buiten schot aangezien deze gebouwen niet als kantoor in gebruik zijn. De plannen van de minister zullen worden vastgelegd in het Bouwbesluit. De verwachting is dat nog in de eerste helft van 2017 de benodigde wijziging van het Bouwbesluit in procedure zal worden gebracht.

Energielabel D, E, F en G
Eigenaren met gebouwen met label D, E of F moeten dus bouwtechnische maatregelen gaan treffen om label C te bereiken. Volgens de minister hebben deze te treffen maatregelen een terugverdientijd van tussen de 3 en 6,5 jaar door de gerealiseerde besparing op de energiekosten. In beginsel zouden geen bouwkundige ingrepen gedaan hoeven te worden aan dergelijke gebouwen, maar met name aanpassingen aan installaties zoals de verlichting, zijn voldoende. Voor gebouwen met energielabel G zullen wel meer ingrijpende (isolatie)maatregelen nodig zijn. In het rapport “Verplicht energielabel voor kantoren” wordt een en ander nader toegelicht.

Gevolgen
Indien op 1 januari 2023 de betreffende kantoorgebouwen niet voldoen aan minimaal energielabel C, kan en mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. Dat is natuurlijk verstrekkend en zal consequenties hebben voor bijvoorbeeld de verhuur. Derhalve is het voor eigenaren noodzakelijk om tijdig de benodigde maatregelen te treffen om te voorkomen dat het pand niet meer verhuurd kan en mag worden, terwijl bijvoorbeeld nog een huurovereenkomst loopt. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de verhuurder richting de huurder schadeplichtig wordt en dat moet uiteraard voorkomen worden.

Overige gebouwen
De minister heeft voorts een verkennend onderzoek aangekondigd naar een minimale energielabel-eis voor andere utiliteitsgebouwen. Daaronder zijn te verstaan onder andere gebouwen ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en sport, maar ook met een winkelfunctie. Vooralsnog zal voor dit soort gebouwen dus nog geen minimaal energielabel gaan gelden.

Advies
Het is van belang de wijzigingen in wet- en regelgeving op dit vlak goed in de gaten te houden. Daarnaast zal tijdig actie ondernomen moeten worden om maatregelen aan en in een kantoorgebouw te laten uitvoeren. Dit om er zeker van te zijn dat energielabel C behaald wordt en gebruik als kantoor toegestaan is en blijft.


Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Vastgoed & Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).