Download dit artikel als PDF 26 maart 2020

Hoe voorkom je een betalingsprobleem vanwege corona?

Alle bijeenkomsten – ook met minder dan 100 personen – zijn verboden tot 1 juni 2020. Kappers, schoonheidsspecialisten en nagelsalons sluiten tot en met 28 april. Wat betekenen deze maatregelen voor uw bedrijf? Hoe houd je je onderneming ook in deze bizarre tijden voldoende liquide? De overheid probeert ondernemers op verschillende manieren tegemoet te komen. Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden?

1. Het Noodloket: tegemoetkoming van € 4000,-
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000,-. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zal de Rijksoverheid daarover communiceren via haar website.

Hoewel de voorwaarden van de regeling op dit moment nog uitgewerkt worden, is wel al duidelijk dat ondernemers, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, een fysieke inrichting buiten het eigen huis moeten hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen niet voor de regeling in aanmerking. Voor zzp’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.

2. Versoepeling uitstel van betaling bij de Belastingdienst en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling van belasting aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. U vraagt de Belastingdienst per brief om bijzonder uitstel van betaling. In deze brief geeft u aan hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen stopgezet.

Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch drie maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden niet voldoende voor u. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan verzoeken om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. De exacte voorwaarden vindt u op de site van de Belastingdienst.

De invorderingsrente die normaal geldt wordt voor ondernemers en zzp’ers vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

3. Verlagen voorlopige aanslagen IB en VPB
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Hoe u uw voorlopige aanslag kunt wijzigen ziet u hier.

4. Verruiming borgstelling MKB-kredieten
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om (extra) geld te lenen maar heeft u wel dringend behoefte aan liquiditeit wegens bijvoorbeeld drastisch gedaalde of zelfs uitblijvende omzetten? Informeer dan bij uw financier naar de mogelijkheden van de zogenaamde Borgstelling MKB-kredieten(BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van uw onderneming. Via de BMKB staat het ministerie van Economische Zaken namelijk borg voor de kredieten aan ondernemers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. Voor meer informatie vindt u hier.

5. Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
In de land- en tuinbouw is sprake van een afnemende vraag naar producten. Als gevolg staan de prijzen onder druk en worden producten (die veelal snel bederven) niet verkocht. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er tijdelijk een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat borg. Banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken.

6. GO-regeling
De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. Deze regeling ondersteunt ondernemingen (MKB en middelgrote ondernemingen) die problemen hebben bij het krijgen van een lening bij de bank. De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties van bedrijven. De regeling geldt normaliter voor leningen en bankgaranties van € 1.5 miljoen tot € maximaal 50 miljoen, maar dit maximum wordt tijdelijk verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimde GO-regeling loopt via de geaccrediteerde financiers (de banken). Meer informatie vindt u bij het door het RvO geopende informatieloket met het telefoonnummer 088-0422500.

7. Qredits
Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het businessplan. De overheid gaat Qredits financieel ondersteunen. De ondersteuning door de overheid geldt voor de 6.000 ondernemingen die al krediet bij Qredits hebben en uitstel tot aflossing aanvragen en daardoor een rentekorting krijgen. Verder hoopt Qredits op korte termijn 2.000 ondernemers een Overbruggingskrediet te verstrekken. Dit kunnen deels bestaande klanten zijn van Qredits, maar deels ook nieuwe klanten van Qredits voor overbruggingskrediet, die elders al een financiering hebben lopen. Hierdoor kunnen 8.000 ondernemers worden geholpen met deze rentekorting gedurende 6 maanden. De voorwaarden voor een krediet van Qredits blijven verder ongewijzigd.

8. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw personeel blijven betalen. Voorwaarde is dat de werkgever zich bij de aanvraag vooraf committeert aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Deze tijdelijke noodmaatregel wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige werktijdverkorting. Voor de werktijdverkorting kunnen per direct geen aanvragen meer worden gedaan. Aanvragen die al zijn gedaan maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld onder de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

9. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.517, tegen een verlaagd rentepercentage.

10. Toerismebelasting
Het kabinet is in overleg met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten om tot een mogelijke verlaging van de toerismebelasting te komen. In veel gemeenten wordt deze belasting geïnd via een voorlopige aanslag. Gemeenten overwegen om het innen van de toeristenbelasting tijdelijk stop te zetten, om zo ondernemers tegemoet te komen. Ons advies is dan ook: kijk op de website van uw gemeente of neem contact op met uw gemeente over de maatregelen die  zij treft.

Dreigt u als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de liquiditeitsproblemen te komen of wilt u sparren over de (andere) mogelijkheden die er ook in tijden van crisis mogelijk toch nog zijn, neem dan gerust contact met ons op. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe meer er vaak nog mogelijk is…

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Claire Krüger of een collega van de sectie Onderneming & Contracteren.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).