Download dit artikel als PDF 11 oktober 2021

Hoge Raad: Besluit reële prijs Wmo ook bij open house procedures

Eerder schreef ik een blog naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 21 januari 2020 over de hoogte van tarieven voor de hulp bij het huishouden. Het hof vond dat de betrokken gemeenten onrechtmatig handelden door geen reële tarieven te hanteren. De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag dit oordeel bekrachtigd.

Thuiszorg
Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke hulp. Zij organiseren vaak per regio inkoopprocedures. Die inkoop wordt vaak geregeld via een zogenaamde open house procedure. Dat is een systeem van afspraken waarin gemeenten kunnen contracteren met zorgaanbieders zonder een aanbestedingsprocedure te hoeven organiseren. Er worden overeenkomsten gesloten met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt om de zorgvoorzieningen te leveren tegen vooraf vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden.

In juni 2017 is in op de Wmo gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur in werking getreden, het AMvB Reële prijs Wmo (“de AMvB”). Dit besluit heeft als doel dat een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienst en de aanbieder kan voldoen aan de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die de dienst verleent.

Hoge Raad
Volgens de betrokken gemeenten in deze zaak ziet de AmvB alleen op aanbestedingsprocedures die geregeld zijn in de Aanbestedingswet. De Hoge Raad overweegt dat de aanleiding voor de AmvB was het tegengaan van een zodanige daling van de tarieven voor huishoudelijke verzorging of hulp dat de kwaliteit en continuïteit van die zorg en hulp in het gedrang zou komen. Dat belang geldt zowel bij inkoop door gemeenten via een aanbestedingsprocedure als bedoeld in de Aanbestedingswet, waarbij de opdracht wordt gegund op grond van de economisch meest voordelige inschrijving, als bij inkoop via een toelatingsprocedure als een open house-procedure, waarbij wordt gecontracteerd met alle inschrijvers die aan de gestelde criteria voldoen. Daarom moet worden aangenomen dat waar in de AMvB en de bijbehorende nota van toelichting de term ‘aanbesteding’ of ‘aanbestedingsprocedure’ wordt gebruikt, daarmee niet bedoeld is dat de AMvB alleen van toepassing is als een gemeente hulp of zorg inkoopt via een aanbestedingsprocedure in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Commentaar
Deze bevestiging door de Hoge Raad is belangrijk voor zorgaanbieders, met name die in de thuiszorg. Zij kunnen in hun onderhandelingen met gemeenten over de tarieven voor huishoudelijke hulp dus een beroep (blijven) doen op de AmvB.


Wilt u meer weten over deze blog, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers of één van de andere leden van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).