Download dit artikel als PDF 22 januari 2021

Homologatie van het akkoord

Het belangrijkste onderdeel van de WHOA is uiteraard de mogelijkheid dat het akkoord door de rechtbank als dwangakkoord wordt bestempeld, ofwel wordt gehomologeerd. Daarmee wordt het immers verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders aan wie het akkoord is aangeboden. Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan door de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een verzoek tot homologatie van het akkoord worden ingediend. Indien het een MKB-onderneming betreft, dan geldt dat de herstructureringsdeskundige hiervoor toestemming van de schuldenaar nodig heeft.

Indien niet alle klassen vóór het akkoord hebben gestemd, dan geldt dat de rechtbank een observator zal benoemen, indien en voor zover er niet al een herstructureringsdeskundige is aangesteld. De observator heeft als taak om in de gaten te houden of het proces goed verloopt.

Homologatiezitting
De homologatiezitting dient snel plaats te vinden, namelijk minimaal 8 en maximaal 14 dagen na indiening van het homologatieverzoek. Tot aan de dag van de zitting kunnen stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders aangeven waarom zij vinden dat het homologatieverzoek moet worden afgewezen. Daarmee moet een schuldeiser, aandeelhouder of wederpartij (indien het een opzegging van een overeenkomst betreft) overigens niet wachten tot het allerlaatste moment: indien er lopende het traject aanwijzingen voor de aanwezigheid van een afwijzingsgrond blijken, dient dit direct te worden gemeld en dient er te worden geprotesteerd. Als er niet op tijd geprotesteerd wordt, dan loopt de desbetreffende partij het risico dat zijn bezwaren door de rechtbank niet worden meegenomen in de beoordeling van het homologatieverzoek.

Weigering homologatie
Homologatie moet worden geweigerd, indien de rechtbank tot het oordeel komt dat de schuldenaar niet verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Ook dient homologatie geweigerd te worden, indien bepaalde informatieverplichtingen niet in acht zijn genomen, de schuldeiser/aandeelhouder voor het verkeerde bedrag tot de stemming is toegelaten, de nakoming van het akkoord onvoldoende is gewaarborgd, de schuldenaar voor het akkoord nieuwe financiering moet aangaan en de belangen van de schuldeisers hierdoor worden geschaad of er sprake is van bedrog, begunstiging van één of meer partijen of (andere) oneerlijke middelen. Daarnaast moet de betaling het salaris van de herstructureringsdeskundige, de observator en de deskundige (voor zover die zijn aangesteld) gewaarborgd zijn. Tot slot heeft de rechtbank de bevoegdheid om om andere redenen homologatie te weigeren. Wat die andere redenen zijn volgt niet rechtstreeks uit de wet en zal in de jurisprudentie moeten worden uitgekristalliseerd.

Verder kan de rechtbank in een aantal gevallen op verzoek van één of meer stemgerechtigde schuldeisers/aandeelhouders homologatie weigeren. Dit kan enkel indien deze partijen hebben tegengestemd en van een tegenstemmende klasse deel uitmaken.

Weigering kan onder meer plaatsvinden, indien summierlijk blijkt dat deze schuldeisers/aandeelhouders slechter af zijn onder het akkoord, dan in het geval dat er een afwikkeling in faillissement plaatsvindt. Dit wordt de “best-interest-of-creditors test” genoemd.

Ook kan homologatie worden geweigerd (op verzoek van genoemde partijen), indien de klagende schuldeiser onder het akkoord niet ten minste het recht heeft om te kiezen voor contante uitbetaling van de liquidatiewaarde (die hij bij faillissement wel zou hebben gekregen) of die schuldeiser niet overeenkomstig zijn rang meedeelt in de reorganisatiewaarde (absolute priority rule). Op redelijke gronden mag hier echter van worden afgeweken. Verder kan homologatie worden geweigerd als concurrente crediteuren die tot het MKB behoren minder dan 20% op hun vordering betaald krijgen (tenzij daarvoor een rechtvaardiging bestaat). Tot slot kan homologatie worden geweigerd als bedrijfsmatige financiers slechts een aanbod krijgen om hun schuld om te zetten in aandelen of certificaten en er geen alternatief wordt geboden.

Akkoord
Homologatie maakt het akkoord verbindend voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers die niet tot stemming zijn toegelaten, zoals partijen die een betwiste vordering hebben, zijn dus niet aan het akkoord gebonden.


Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (
Lees onze disclaimer).