Download dit artikel als PDF 26 november 2014

Menzis hoefde geen overeenkomst te sluiten met apotheek

De rechtbank Den Haag heeft op 12 september 2014 in een door een apotheek in Den Haag tegen Menzis aangespannen kort geding bepaald dat Menzis geen overeenkomst farmaceutische zorg hoefde te sluiten met de apotheek. Wat was hier aan vooraf gegaan?

De apotheek sloot in december 2013 een raamovereenkomst met de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep BV (NFZ). NFZ stelde zich blijkens deze raamovereenkomst tot doel voor eigen rekening en risico overeenkomsten met zorgverzekeraars aan te gaan voor de levering van farmaceutische zorg en hulpmiddelen aan verzekerden van zorgverzekeraars. In november 2013 heeft NFZ een lijst met onderaannemers gestuurd aan Menzis. De apotheek stond niet op deze lijst genoemd. Zij was op dat moment ook nog niet toegetreden tot NFZ. Ten aanzien van deze lijst met onderaannemers gold dat NFZ en Menzis zijn overeengekomen dat deze lijst niet zou worden uitgebreid behoudens met toestemming van Menzis. Menzis zou in beginsel geen toestemming geven, tenzij de aanvraag betrekking heeft op een apotheek in een gebied waar Menzis te weinig zorg heeft ingekocht.

NFZ heeft Menzis verzocht de apotheek alsnog toe te laten als onderaannemer. Menzis heeft dit verzoek afgewezen. Ook heeft Menzis de apotheek later zelf nog bericht dat zij geen contract kreeg. Menzis verwees naar zijn website. Op deze site stond vermeld dat Menzis kan besluiten geen contract te sluiten als hij in de betreffende omgeving voldoende zorg heeft ingekocht en daarmee aan de zorgplicht heeft voldaan. Menzis zou in dit geval voldoende zorg hebben ingekocht.

De apotheek vorderde in kort geding een contract met Menzis. De apotheek voerde daartoe (onder meer) aan dat Menzis conform het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht objectief, transparant en non-discriminatoir moet handelen. De apotheek stelde dat uit het inkoopbeleid van Menzis kan worden afgeleid dat een apotheek een overeenkomst krijgt, als de apotheek aan alle eisen die Menzis stelt voldoet. Uit de inkoopbeleid zou niet blijken dat Menzis een overeenkomst kan weigeren op het moment dat zij voldoende zorg zou hebben ingekocht.

De rechter oordeelde in kort geding dat een aanbestedingsprocedure niet zonder meer tot contracteren verplicht. Los daarvan zou volgens de rechter de inkoopprocedure van Menzis zozeer afwijken van een aanbestedingsprocedure, dat de beginselen van het aanbestedingsrecht niet van toepassing zijn. Voorts oordeelde de rechter dat niet aannemelijk is dat Menzis zich niet zou hebben gehouden aan de beginselen van het mededingingsrecht. Menzis heeft objectief, transparant en non-discriminatoir gehandeld. Daar komt bij dat hij richting de apotheek heeft gehandeld conform het beleid zoals gepubliceerd op zijn website. 

Deze uitspraak laat zien dat het voor apotheken van belang is de communicatie die zorgverzekeraars plaatsen op hun website in de gaten te houden.

Wilt u meer weten over de inkoop van zorg door zorgverzekeraars, dan kunt u contact opnemen met Catelijne Bach. Zij maakt deel uit van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).