Download dit artikel als PDF 23 januari 2015

Nieuw samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt & Nederlandse Zorgautoriteit

ACM en NZa hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking in een nieuw samenwerkingsprotocol vastgelegd. Reden voor deze afspraken is dat ACM en NZa beiden taken hebben op het gebied van mededinging en consumentenbescherming in de zorgsector. NZa is de zorgspecifieke toezichthouder. ACM is belast met het algemene mededingingstoezicht op de zorgmarkt.

In het samenwerkingsprotocol zijn algemene uitgangspunten en afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over het geven van een zienswijze door NZa aan ACM bij de formulering van remedies in het kader van een fusie tussen zorgaanbieders.

Nieuw zijn de afspraken naar aanleiding van de sinds 1 januari 2014 bestaande zorgspecifieke fusietoets. Indien de NZa een melding op basis van deze fusietoets ontvangt, dan moet zij ACM daarover inlichten. ACM moet NZa vervolgens binnen 5 werkdagen berichten of de voorgenomen transactie als een concentratie in de zin van de Mededingingswet kwalificeert. NZa moet ACM daarna binnen 5 werkdagen berichten of zij het standpunt van ACM onderschrijft. Is dat niet het geval, dan treden de toezichthouders in overleg. Blijft overeenstemming ook daarna uit, dan is NZa verplicht het oordeel van ACM te volgen.

Indien ACM een melding van een voorgenomen concentratie in de zorgsector ontvangt, dan dient zij op haar beurt na te gaan of de NZa een goedkeuring of ontheffing heeft verleend.

Verder is relevant dat ACM en NZa elkaar gevraagd en ongevraagd zienswijzen kunnen geven in het kader van mededinging in de zorgsector. Ook zijn zij bevoegd informatie aan elkaar te verstrekken voor zover die informatie van belang is voor het uitoefenen van de aan de toezichthouders opgedragen taken. Concreet betekent dit dat ACM bijvoorbeeld informatie verkregen in het kader van een fusiemelding aan NZa mag verstrekken voor zover van belang voor het uitvoeren van de wettelijke taken door NZa.

In die gevallen waarin zowel NZa als ACM bevoegd is om tegen een bepaalde gedraging op te treden, maken NZa en ACM afspraken over de wijze van optreden. Dit is anders bij samenloop van bevoegdheden. In dat geval past NZa eerst haar sectorspecifieke bevoegdheden toe. Samenloop van bevoegdheden doet zich voor bij de bevoegdheden van NZa in geval van aanmerkelijke marktmacht van zorgaanbieders of zorgverzekeraars en de bevoegdheden van ACM in geval van een economische machtspositie. Indien de toezichthouders van mening zijn dat de inzet van ACM of van ACM en NZa gezamenlijk effectiever of efficiënter is, kan van de hoofdregel dat NZa moet optreden worden afgeweken.

Wilt u meer weten over de bevoegdheden van ACM en NZa en de samenwerking tussen deze toezichthouders, dan kunt u contact opnemen met Catelijne Bach. Catelijne maakt deel uit van het Brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).